kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1985 3237 1985 470 06/12/1985
 
BİR YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN RAYİÇ BEDEL ESASINA GÖRE İKMALEN TARHİ
YAT YAPILMASI HALİNDE GEÇERLİ OLDUĞU HK.<
Mükellef adına salınan emlak alım vergisi ile kesilen kusur cezasına
karşı açılan davayı; 198 sayılı Kanunun 15.maddesinde, vergi daireleri
nin gerek resen ve gerekse bildirim suretiyle eksik beyan edildiğini
öğrendikelri satış bedeli ve satış değerleri için rayiç bedel takdiri
yaptırmaları ve bu takdir neticesine göre salınması gereken vergi ile
kesilecek cezanın vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden 1
yıl içinde ilgililere tebliğ edilmediği takdirde zamanaşımına uğrayaca
ğının hükme bağlandığı, dosyanın incelenmesinden de yükümlünün gayri-
menkulünü 25.12.1982 tarihinde inşa ettiği ve buna ilişkin emlak alım
vergisi beyennamesini 25.2.2983 tarihinde, süresinde vergi dairesine
verdiği, vergi dairesince rayiç bedelin düşük görülmesi üzerine olayın
bir yıllık süreden sonra 16.4.1984 tarihinde tajdir komisyonuna inti-
kal ettirildiği ve aynı günlü takdir komisyonu kararı ile takdir edi-
len rayiç bedel üzerinden yapılan tarhiyata ilişkin ihbarnamelerin
19.7.1984 tarihinde yükümlüye tebliğ edildiğinin anlaşıldığı, rayiç be
del esasına göre tarhiyat yapılması halinde zamanaşımının bir yıl oldu
ğunun kanun ve içtihatlar ile sabit bulunduğu, uyuşmazlıkta da süresin
de verilen beyanname üzerinden bir yıl geçtikten sonra takdir komisyo-
nuna başvurulduğundan tarhiyatın zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle ka
bul ederek vergi ve cezanının iptaline karar veren Vergi Mahkemesinin
kararının bozulması isteğinden ibarettir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Ver
gi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun gö
rülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar
sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından tem-
yiz isteminin reddine ve kararın onanmasına karar verildi.

RD/EK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA