kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1991 2288 1991 3467 19/09/1991
 
VEKALETNAME ÖRNEĞİNİN ASLINA UYGUNLUĞUNUN İMZA İLE ONAYLANDIKTAN SONRA
İBRAZ EDİLMESİ GEREKTİĞİ HK.<
GÖNDERME KARARI
İstanbul 6.Vergi Mahkemesinin 14.5.1991 gün ve 1991/941 sayılı kararı-
nın bozulması istemiyle verilen temyiz dilekçesi üzerine oluşturulan
dosya incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
1136 sayılı Avukatlık Kanununun 56.maddesinde; "Usulüne uygun olarak
Düzenlenen ve Avukata verilmiş olan vekaletname 52.maddede yazılı dos-
yada saklanır. Avukat, bu vekaletnamenin örneğini çıkarıp aslına uy-
gunluğunu imza ile onaylayarak kullanabilir. Avukatın çıkardığı veka-
letname örnekleri bütün yargı mercileri, resmi daire ve kurumlar ile
gerçek ve tüzel kişiler için resmi örnek hükmündedir" kuralı getiril-
miştir.
Dosyanın incelenmesinden, ilk dava dilekçesine ekli vekaletname örne-
ginin aslına uygunluğu imza ile onaylanmadığı gibi temyiz dilekçesine
de onaylı bir örneğinin eklenmediği görülmüştür.
Avukatlık Kanununun yukarıda belirtilen hükmü uyarınca vekaletnamenin
aslına uygunluğu sağlandıktan ve eksiklik tamamlandıktan sonra daire-
mize iade edilmek üzere dosyanın İstanbul 6.Vergi Mahkemesine gönde-
rilmesine karar verildi. (MT/NÇ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA