kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1995 1183 1993 649 22/03/1995
 
DAMGA VERGİSİ KANUNUNA GÖRE VERGİYE TABİ OLAN KAĞITLARA İLİŞKİN VERGİ
ÖDENDİKTEN SONRA, KAĞITLARIN BU NİTELİKLERİNİ DÜZENLENİŞ TARİHİ İTİ-
BARİYLE KAYBETMELERİ HALİNDE, TAHSİL OLUNAN DAMGA VERGİSİNİN İADESİ
GEREKECEĞİ HK.<
İhale yoluyla satın alınan arazinin bedeli üzerinden hesaplanarak tah-
sil edilen damga vergisinin iadesi istemiyle yapılan başvurunun reddi-
ne ilişkin Maliye Bakanlığı işleminin; 488 sayılı Damga Vergisi Kanu-
nunun 1.maddesinde, bu kanuna ekli 1 nolu tabloda yazılı kağıtların
damga vergisine tabi olduğu, bu kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp
imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenle-
nen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebi-
lecek olan belgeleri ifade edeceği hükmüne yer verildiği, (1) nolu
tablonun II.kısmının 1.bendinde ise artırma ve eksiltme kanunlarına
tabi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca veri-
len her türlü ihale kararlarında, binde 3 nispetinde damga vergisi
tahsil edileceğinin belirtildiği, ihale ile satış sırasında düzenlenen
tutanağın ancak satışın tamamlanması ile hüküm ifade edeceği olayda,
itiraz üzerine yapılan inceleme sonucunda sulh hukuk mahkemesi kara-
rıyla ihalenin feshine karar verildiğinden, bu satış sırasında düzen-
lenen tutanağın da ispat edicilik vasfını kaybettiği dolayısıyla bu
kağıt üzerinden hesaplanarak alınan damga vergisinin iadesi gerektiği,
kaldı ki söz konusu taşınmaz ikinci defa yapılan ihale sonunda aynı
şirket tarafından satın alınarak yeniden damga vergisi ödenmiş olup,
aynı taşınmazın alımı için iki defa damga vergisi ödenmesinin de söz
konusu olamayacağı gerekçesiyle iptali yönünde verilen Antalya Vergi
Mahkemesinin 29.9.1992 gün ve 1992/730 sayılı kararının bozulması is-
tenilmektedir.
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, mahkeme kararaının bozul-
masını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine,
kararın onanmasına karar verildi. (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA