kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONİKİNCİ DAİRE 1999 1656 1996 3203 28/09/1999
 
DAHA ÖNCE 1402 SAYILI YASA UYARINCA GÖREVİNE SON VERİLEN DAVACININ
4045 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 2. MADDESİNE GÖRE ESKİ GÖREVİNE VEYA EŞ DE-
ĞER BİR GÖREVE ATANMAK İÇİN YAPTIĞI BAŞVURUSUNUN, 1402 SAYILI YASA
UYARINCA GÖREVİNE SON VERİLENLERİN GÖREVE İADE EDİLMELERİYLE İLGİLİ
DANIŞTAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI GEREĞİNCE MEMURLUK GÖREVİ-
NE ATANDIĞI HALDE GÖREVE BAŞLAMADIĞINDAN BAHİSLE REDDEDİLMESİNDE HU-
KUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<
... Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinde Genel Elektrik Te-
sisleri Yapım Müdürü iken 1402 sayılı Yasa uyarınca 1.4.1981 tarihinde
görevine son verilen davacı, 4045 sayılı Yasanın geçici 2.maddesi uya-
rınca eski görevine veya eşdeğer bir göreve atanmak için yaptığı baş-
vurunun, daha önce Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu'nun 1402 sa-
yılı Yasa ile ilgili içtihadı birleştirme kararı uyarınca Başmühendis
olarak atandığı halde göreve başlamaması nedeniyle atamasının iptal
edildiğinden bahisle reddine ilişkin işlemin iptali, açıkta kaldığı
sürelere ait parasal haklarının hakediş tarihinden itibaren işletile-
cek yasal faiziyle birlikte ödenmesine, özlük haklarının tanınmasına
hükmedilmesi istemiyle dava açmıştır.
Adana 2.İdare Mahkemesinin ... sayılı kararıyla; 4045 sayılı
Kanunun geçici 2.maddesinde, 12.9.1980 tarihinden başlıyarak Sıkıyöne-
tim Komutanlıklarının istemleri üzerine bölgelerinde genel güvenlik,
asayiş veya kamu düzeni açısından çalışmaları sakıncalı görülenlerin,
ilk kez kamu görevine girdikleri tarihte bu görev için ilgili mevzua-
tında veya toplu sözleşmelerinde öngörülen nitelikleri yitirmemiş ol-
maları ve Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde müraca-
atları halinde yaş koşulu aranmaksızın ve emeklilik yaş haddinin aşıl-
mamış bulunması koşuluyla, görevlerine son verildikleri tarihte almak-
ta oldukları aylık derecesine eşit derecenin aynı kademesinden, ayrıl-
dıkları tarihteki eski görevlerine veya eşdeğer bir göreve başvurma
tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde iade edilecekleri hükme bağ-
lanmak suretiyle idarelerin madde kapsamına giren kamu görevlilerini
ve işçileri görevlerine iade etmekle yükümlü kılındığı ancak, Sıkıyö-
netim Komutanlığının emri ile görevine son verilen davacının sıkıyö-
netimin kalkması nedeniyle eski görevine iadesi için yaptığı başvuru
üzerine, görev yaptığı ünitenin kaldırılmış olması nedeniyle müdürlük
görevine değil aynı seviyede ve mali haklara sahip Başmühendis kadro-
suna atanmasına rağmen bu görevi tenzili rütbe sayarak kabul etmediği
tartışmasız olduğundan 4045 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden önce-
de olsa bu yasa ile tanınan haklardan aynen yararlanma olanağını sağ-
layan idarede çalışmak istemeyen davacının durumunun artık 4045 sayılı
Yasa kapsamı dışında değerlendirilmesi gerektiği bu nedenle de davacı-
nın 4045 sayılı Yasa uyarınca eski görevine veya eşdeğer bir göreve
atanma isteminin reddine ilişkin işlemde yasaya aykırılık görülmediği
gerekçesiyle dava reddedilmiştir.
Davacı, Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu kararı üzerine ya-
pılan ataması sonrası göreve başlamamış olmasının 4045 sayılı Yasa
uyarınca eski görevine veya eşdeğer bir göreve atanmasına engel teşkil
etmediğini, 4045 sayılı Yasanın geçici 2.maddesinde öngörülen koşulla-
rı taşıdığını öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen ince-
lenerek bozulmasını istemektedir.
4045 sayılı Yasanın geçici 2.maddesiyle, 1402 sayılı Sıkıyöne-
tim Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre 12.9.1980 tarihinden başla-
yarak sıkıyönetim komutanlıklarının istemleri üzerine bölgelerinde ge-
nel güvenlik, asayiş veya kamu düzeni açısından çalışmaları sakıncalı
görülen veya hizmetlerine son verilenlerin, ilk kez kamu görevine gir-
dikleri tarihte bu görev için ilgili mevzuatında veya toplu iş sözleş-
melerinde öngörülen nitelikleri yitirmemiş olmaları ve bu Kanunun yü-
rürlük tarihinden itibaren altı ay içinde müracaatları halinde yaş ko-
şulu aranmaksızın ve emeklilik yaş haddinin aşılmamış bulunması koşu-
luyla, görevlerine son verildikleri tarihte almakta oldukları aylık
derecesine eşit derecenin aynı kademesinden, ayrıldıkları tarihteki
eski görevlerine veya eşdeğer bir göreve, başvurma tarihinden itibaren
en geç 60 gün içinde iade edilecekleri bu suretle göreve ve işe alı-
nanlarla iade edilenlere, geçmişe yönelik olarak aylık ve diğer özlük
haklarının verilmeyeceği, açıkta geçen sürelerinin değerlendirilmeye-
ceği hükme bağlanmıştır.
Bu nedenle, madde kapsamına giren ve maddede belirtilen şartla-
rı taşıyan personelin yasada belirtilen sürede başvurmaları halinde
idarece göreve alınması zorunlu olup, bu konuda idareye takdir yetkisi
tanınmamıştır.
Bu durumda, ... Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinde Genel
Elektrik Tesisleri Yapım Müdürü iken 1402 sayılı Yasa uyarınca 1.4.
1981 tarihinde görevine son verilen davacının, 4045 sayılı Yasanın
yürürlüğe girmesi üzerine bu Yasanın geçici 2.maddesi uyarınca eski
görevine veya eşdeğer bir göreve atanmak için 3.4.1995 tarihinde yap-
tığı başvuru üzerine durumunun bu madde hükmü çerçevesinde incelenip
değerlendirilerek buna göre bir işlem tesis edilmesi gerekirken daha
önce Danıştayın 1402 sayılı Yasa uyarınca görevine son verilenlerin
göreve iadeleriyle ilgili İçtihadı Birleştirme Kurulu kararı ve bu ka-
rara dayanarak yaptığı başvuru üzerine Başmühendislik kadrosuna atan-
dığı halde görevine başlamadığından bahisle talebinin reddedilmesine
ilişkin işlemde ve aynı gerekçelerle davanın reddi yolunda verilen ka-
rarda hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Çünkü davacının İçtihadı Birleş-
tirme Kurulu kararı üzerine göreve atandığı halde görevine başlamamış
olması hususu 4045 sayılı Yasa ile tanınan haktan yararlanmasına engel
teşkil etmemektedir. 4045 sayılı Yasada da bu konuya ilişkin koşul yer
almamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle,
Adana 2.İdare Mahkemesince verilen 11.12.1995 günlü, E:1995/878,
K:1995/1523 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanu-
nunun 49.maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, oyçokluğu ile
karar verildi. BŞ/ES 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA