kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1997 4167 1996 8521 06/11/1997
 
PASAPORTUNUN KAYBI KABUL EDİLEBİLİR, HAKLI BİR NEDENE DAYANAN DAVACI-
NIN PASAPORTUNUN YENİLENMESİ İSTEMİNİN REDDİNDE HUKUKA UYARLIK BULUN-
MADIĞI HK.<
Davacının iki yıl süreli turist pasaportunu görev yaptığı gazete bina-
sında çıkan yangında kayıp ettiğinden bahisle, yeniden pasaport veril-
mesi yolundaki başvurusunun reddedilmesine ilişkin işlemin iptali is-
temiyle açılan dava sonucunda Malatya İdare Mahkemesince davanın reddi
yolunda verilen 11.6.1996 tarih ve 1996/498 sayılı kararın temyizen
incelenip bozulması istenilmektedir.
Açılan bu dava sonucunda, ... İdare Mahkemesince, dava dosyası-
nın incelenmesinden; davacının ... Valiliğinden aldığı ... tarih ve
... seri nolu, ... yıl süreli pasaportunu Küba'da çantalarının çalın-
ması suretiyle kaybettiğini beyan ederek Havana Büyükelçiliğine yaptı-
ğı başvuru üzerine kendisine ... tarihinde ... seri nolu ... yıl süre-
li turist pasaportu verildiğinin, davacının bu pasaportunu da, çalış-
tığı gazete binasının bombalanarak yanması sonucu kaybettiğini ileri
sürerek 3 üncü kez pasaport verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun i-
se, 5682 sayılı Kanunun 3463 sayılı Kanunla değişik 22. maddesi hükmü
uyarınca pasaportunu kaybetmesini haklı bir nedene dayandıramadığı ge-
rekçesiyle reddedildiğinin anlaşıldığı, bu durumda çeşitli tarihlerde
aldığı iki pasaportunu da kaybeden, ancak son olaydaki kaybolma nede-
nini makul ve inandırıcı bir sebebe dayandıramayan davacının pasaport
talebinin idareye tanınan takdir yetkisi doğrultusunda reddinde hukuka
aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Davacı tarafından, anılan idare mahkemesince verilen ... tarih
ve 1996/498 sayılı kararın yerinde olmadığı ileri sürülerek temyizen
incelenerek bozulması istenilmektedir.
5682 sayılı Pasaport Kanununun 3463 sayılı Kanunla değişik 22.
maddesi 6. fıkrası; pasaport veya pasaport yerine geçen vesikaları
kaybedenlerden bunu haklı bir sebebe dayandıramayanlara pasaport veya
vesika verilmiyebileceği hükmünü taşımaktadır.
Temyizen incelenen kararda da belirtildiği gibi, davacının Kü-
ba'da iken pasaportunun çantasından çalındığından bahisle yenilenmesi
istemiyle yaptığı başvuru üzerine, bu mazereti Havana Büyükelçiliğince
yerinde görülmek suretiyle pasaportu yenilenmiştir.
Dava ve temyiz dosyasının incelenmesinden; davacının muhabir o-
larak çalıştığı Özgür Ülke Gazetesine ait İstanbuldaki binanın ... ta-
rihinde bombalama sonucun yandığı sabittir.
Davacının çalıştığı işyerinin yanması sırasında çantasının ve
pasaportunun da yandığını beyan ederek yeniden pasaport verilmesi is-
temi; davalı idarece pasaport kayıplarının haklı ve inanılır bir nede-
ne dayandırılamadığı gerekçesiyle reddedilmiş ise de; davacının pasa-
portunun çalıştığı işyerindeki yangında kaybolduğu yolundaki beyanının
aksi kanıtlanamadığından ve pasaportunun kaybı kabul edilebilir, haklı
bir nedene dayandığından pasaportunun yenilenmesi gerekmektedir.
Bu durumda, davacının pasaportunun yenilenmesi yolundaki başvu-
rusunun reddine ilişkin işleme karşı açılan davanın reddi yolundaki
temyize konu kararda hukuki isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenle, davacının temyiz isteminin kabulü ile ... İ-
dare Mahkemesinin ... tarih ve 1996/498 sayılı kararının bozulmasına;
karar verildi. (MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:96) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA