kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BİRİNCİ DAİRE 1991 386 1991 209 06/11/1991
 
ÇÖZÜMLENMİŞ BİR SORUN İÇİN DURAKSAMADA SÖZ EDİLEMEYECEĞİ GİBİ YARGITAY
VE DANIŞTAY KARARLARI ARASINDA ORTAYA ÇIKABİLECEK AYKIRILIKLARIN İSTİ-
ŞARİ DÜŞÜNCE YOLUYLA GİDİLMESİNE DE OLANAK BULUNMADIĞI HK.(*)<
İdare yazısında, Mülhak Dürükzade Hacı Hüseyin Ağa Vakfına ait taşın-
mazın usulsüz satılmasıyla ilgili soruşturmada, Vakıflar Bölge Müdür-
lüÜü yetkilileriyle beraber suçlu görülen vakıf mütevellisinin ceza
kovuşturmasının Yargıtay kararlarına uygun olarak genel hükümlere gö-
re yapılması için ayrılarak diğer kişilerle birlikte inceleme yapılmak
üzere dosyanın Danıştay 2.Dairesine gönderildiği, ancak, anılan Daire-
ce, bu ayrımın benimsenmeyerek vakıf mütevellisi hakkında da bir suç-
tan men-i muhakeme, diğerinden lüzum-u muhakeme kararı verildiği, son
aşamada konuyu inceleyen Danıştay İdari İşler Kurulunda da, Ceza Kanu-
nunun uygulanmasında memur sayılan vakıf mütevellisinin ceza kovuştur-
masında memur sayılacağı ve dolayısıyla Memurin Muhakematı Hakkında
Kanunu Muvakkat hükümlerine tabi olacağı gerekçesiyle Danıştay 2.Dai-
resince verilen bu kararın onandığı, böylece, Yargıtay ve Danıştay ka-
rarları arasında farklılıklar bulunduğu belirtilerek suç işleyen vakıf
mütevellisinin ceza kovuşturmasında Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu
Muvakkat hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda oluşan durak
samanın giderilmesinin istendiği açıklanmıştır.
Danıştay ve Yargıtay kararları arasında farklılık olduğu ileri sürüle-
rek bu konuda görüş bildirilmesi istenmekte ise de, Danıştay İdari İş-
ler Kurulunun 1989/6 sayılı kararıyla 8.8.1941 günlü ve 1255 sayılı
Türkiye Büyük Millet Meclisi tefsir kararı uyarınca ceza uygulamasında
memur sayılanların ceza kovuşturmasında da memur sayılacağı gerekçesiy
le mülhak vakıf mütevellisi hakkında Memurin Muhakematı Hakkında Kanu-
nu Muvakkat hükümlerine göre karar verilerek sorun çözümlenmiş bulun-
duğundan, artık bu konuda bir duraksamadan söz etmek olanaksızdır. Ay-
rıca, Yargıtay ve Danıştay kararları arasında ortaya çıkabilecek ayrı-
lıkların istişari düşünce yoluyla giderilmesine de olanak yoktur.
Bu nedenlerle, düşünce bildirilmesine gerek bulunmadığına karar veril-
di.(MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA