kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1998 2583 1997 1216 25/06/1998
 
213 SAYILI V.U.K.NUN 231.MADDESİNİN 5.FIKRASINDA FATURANIN DÜZENLENME-
Sİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN ON GÜNLÜK YASAL SÜRENİN YOKLAMA FİŞİNİN DÜZENLENDİĞİ
TARİHTE HENÜZ GEÇMEMESİ NEDENİYLE KESİLEN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASINDA
YASAL İSABET GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Sondaj işi ile uğraşan davacı adına ... tarihli yoklama fişine dayanı-
larak kesilen özel usulsüzlük cezasına karşı açılan davayı; dava konu-
su cezanın dayanağı ... tarihli yoklama fişine göre ortaklık adına ka-
yıtlı bulunan sondaj makinesini kendi üzerine devralan davacının devre
ilişkin faturayı düzenlemediğinin anlaşıldığı, olayda adi ortaklığın
sona ermesi üzerine, sondaj makinesinin değeri tespit edilmeden devri
yapılmışsa da, yoklama memuru tarafından devirden beş gün sonra dava-
cının kendi ifadesine dayanılarak makinenin o günkü değerinin belir-
lendiği, dava dilekçesinde yoklama fişindeki rakamın yanlış görüldüğü
iddia edilmiş ise de, sondaj işletmesini işletecek basirete sahip bir
kişinin hem rakamla hem yazıyla yazılmış bir sayıyı okuyamamasının ve-
ya o belgeyi okumadan imzalamasının düşünülemeyeceği, bu nedenle yok-
lama fişinde belirtilen miktar baz alınarak 1994 yılı için kesilen ö-
zel usulsüzlük cezasında yasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle
reddeden Balıkesir Vergi Mahkemesinin 1996/617 sayılı kararının; son-
daj makinesinin tespit tarihindeki değerinin bilirkişi marifetiyle be-
lirlenmesi gerektiği ileri sürülerek bozulması istemidir.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 231. maddesinin 5. fıkrasında,
faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren aza-
mi on gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen fatu-
raların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.
Dosyanın incelenmesinden, dava konusu özel usulsüzlük cezasının
kesilmesine dayanak alınan ... tarihli yoklama fişinde, davacının, ...
isimli şahıs ile ortak olarak yaptığı sondaj işine, ...'ün ... tari-
hinde ortaklıktan ayrılması nedeniyle tek başına devam ettiğinin, iş-
yerinde ortaklık adına kayıtlı bulunan sondaj makinesinin davacıya
devredildiğinin, devir için fatura düzenlenmediğinin, makinenin o gün-
kü değerinin ... lira olduğunun tespit edildiği anlaşılmaktadır. Yuka-
rıda açıklanan yasa hükmü ile faturanın, malın teslimi veya hizmetin
yapıldığı tarihten itibaren azami on gün içinde düzenlenmesi öngörül-
düğü halde, olayda, davacının ortağı ...'ün ortaklıktan ayrıldığı ...
tarihinde söz konusu sondaj makinesini davacıya devrettiği dikkate a-
lındığında fatura düzenlenmesi için öngörülen on günlük yasal sürenin
yoklama fişinin düzenlendiği ....... tarihinde henüz geçmemiş olduğu
anlaşıldığından kesilen özel usulsüzlük cezasında yasal isabet görül-
memiştir.
Diğer taraftan adi ortaklık şeklinde sürdürülen sondaj işinde
ortaklardan birisinin ortaklıktan ayrılması halinde ortaklığa ait son-
daj makinesinin diğer ortağa ancak yarısının devredilebileceği ve de-
vir dolayısıyla faturayı düzenleyecek kişinin de devreden kişi olacağı
tabii bulunduğundan, olayda makineyi diğer ortaktan devralan davacının
fatura düzenlemediği yolundaki eksik tespitleri içeren yoklama fişine
dayanılarak makinenin o günkü değerinin tamamı üzerinden özel usulsüz-
lük cezası kesilmesinde bu yönden de hukuka uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile Balıkesir Ver-
gi Mahkemesinin 1996/617 sayılı kararının bozulmasına, karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:98) (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA