kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1996 1020 1995 119 27/03/1996
 
KOLLEKTİF ŞİRKETE AİT MENKUL KIYMETLERİN 1993 DÖNEMİNDE ELDEN ÇIKARIL-
MASINDAN SAĞLANAN KAZANÇLARIN, TİCARİ KAZANÇTAN İNDİRİLMESİNE, GELİR
VERGİSİ KANUNUNUN MÜKERRER 39.MADDESİ VE GEÇİCİ 27.MADDESİNE GÖRE İM-
KAN BULUNMADIĞI, KOLLEKTİF ŞİRKETİN ORTAĞI OLAN DAVACI ADINA TAHAKKUK
EDEN VERGİNİN YASAYA UYGUN OLDUĞU HK.<
Kollektif şirket adına 1993 yılında yapılan repo işlemleri nedeniyle
şirket ortağı olan davacı tarafından elde edilen gelirin ticari ka-
zançtan indirilmesi gerektiği belirtilerek ihtirazi kayıtla verilen
beyanname üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi ve geçici vergiye
karşı açılan davayı; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun olay tarihinde
yürürlükte olan mükerrer 39. maddesinde; ticari faaliyete bağlı olarak
elde edilen devlet tahvili ve hazine bonosu faizlerinin ticari kazanç-
tan indirileceği ve geçici 27. maddesinde de; Menkul kıymet sahipleri-
nin menkul kıymet alım satımına yetkili olan bankalar ve aracı kurum-
lar (borsa komisyoncuları dahil) vasıtasıyla menkul kıymetlerini elden
çıkarmak suretiyle sağladıkları kazançların 31.12.1999 tarihine kadar
Gelir Vergisinden müstasna olduğu belirtildikten sonra Türkiyede veya
yabancı memlekette kurulmuş bir ticari işletmeye dahil menkul kıymet-
lerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançların bu istisna kapsamı
dışında kaldığının hükme bağlandığı, vergisi ihtilaflı olan faiz ge-
lirlerinin elde edilmesine neden olan hazine bonolarının davacını or-
tağı bulunduğu ... Ecza Deposu Koll. Şirketi ünvanlı ticari işletmeye
dahil bir menkul kıymet olduğunun anlaşıldığı ve esasen bunun taraflar
arasında da ihtilafsız olduğu, bu nedenle, ticari işletmeye dahil olan
menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan kazançların ticari
kazançtan indirilmesinin yukarıda anılan hükümler karşısında mümkün
olmadığı davalı idarece tesis edilen işlemde yasaya aykırılık görülme-
diği gerekçesiyle reddeden İzmir İkinci Vergi Mahkemesinin 24.11.1994
gün ve 1994/1072 sayılı kararının, repo işleminden elde edilen gelirin
devlet tahvili ve hazine bonosu faizinin bölüşümü olduğu gelir vergisi
kanununun mükerrer 39. maddesi gereğince ticari kazançtan indirilerek
aynı kanunun 94/A-15. maddesine göre tevkif suretiyle vergilendirilme-
si gerektiği ileri sürülerek bozulması istemidir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açık-
lanan ... İkinci Vergi Mahkemesinin ... gün ve 1994/1072 sayılı kara-
rı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup tem-
yiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kara-
rın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz isteminin
reddine ve kararın onanmasına, karar verildi. (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA