kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BİRİNCİ DAİRE 1947 24 1947 23 02/07/1947
 
BELLİ BİR TÜRK LİMANINDAN YABANCI LİMANLARA VEYA YABANCI LİMANLARDAN
BELLİ BİR TÜRK LİMANINA, YABANCI GEMİYLE YOLCU VE EŞYA TAŞINIRKEN BAŞ-
KA BİR TÜRK LİMANINDA AKTARMA YAPILMASININ, KABOTAJ HUKUKUNA AYKIRILI-
ĞININ GÖRÜLMEDİĞİ VE AKTARMA EDİLECEK GEMİNİN AYRI KUMPANYAYA VEYA Kİ-
ŞİYE AİT OLMASININ GEREKTİĞİ HK.(*)<
Türk Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Sula-
rı Dahilinde İcrai Sanat ve Ticaret Hakkındaki 815 sayılı Kanunun bi-
rinci maddesinin birinci fıkrasiyle, Türkiye sahillerinin bir nokta-
sından diğerine mal ve yolcu alıp nakletmek Türk gemilerine hasredil-
miştir. Fıkradaki nakilden maksat Türk sahillerinin bir noktasından
diğer noktasına mal veya yolcu götürmektir ve götürme fiilinin tamam-
lanması ile nakil keyfiyeti husul bulur. Götürme fiilinin devamı ha-
linde nakil keyfiyeti devam ediyor demektir. Aktarma halinde ise nakil
eylemi tamamlanmış değildir. Çünkü bir ecnebi gemisine yolcu veya ih-
raç bildirimi ile eşya yüklenirken, yolcu veya mal sahibi ile nakliye-
ci arasında kendisinin veya eşyasının belli bir Türk limanı ile ecnebi
limanı veya bir ecnebi limanı ile belli bir Türk limanı arasında nakli
için bir bağıt yapılmış olmak bakımından, eşyanın gösterilen limana
ihraç edilmesiyle nakil işi bitmiş olacaktır. Adı geçen maddenin "ec-
nebi sefaini ancak memaliki ecnebiyeden almış oldukları yolcu ve hamu-
leyi Türk liman ve limanlarına ihraç ederler..." diye yazılı olan i-
kinci fıkrası, naklin ihraç ile tamamlanacağını teyit eder. Nitekim
gümrük mevzuatı da aktarma olunan eşyanın kaçakçılığına mani olmak i-
çin yalnız nezaret altında tutulması amir olup başkaca gümrük işlemine
tabi kılınmamaktadır.
Bu duruma göre belli bir Türk limanından ecnebi limanlarına veya ecne-
bi limanlarından belli bir Türk limanına ecnebi gemisiyle yolcu ve eş-
ya nakledilirken başka bir Türk limanında aktarma yapılmasında kabotaj
hukuku bakımından kanuna aykırılık görülmemiştir.
Kanun ecnebi gemileri arasında bir tefrik yapmadığına göre aktarma
edilecek geminin aynı kumpanyanın veya kişinin olmasıyle herhangi bir
gemisi olması arasında da bir fark yoktur.
Umumi Heyet'in 2.7.1947 gün, E:1947/116, K:1947/113 sayılı kararıyla
onanmıştır.

(BŞ/ÖB)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA