kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1987 385 1986 1080 16/04/1987
 
YAPILIŞ TARİHİ OLARAK 2805 SAYILI ARSA KAPSAMINDA KALAN GECEKONDUNUN
YIKTIRILMASI NEDENİYLE DOĞAN ZARARIN BELEDİYECE TAZMİNİ GEREKTİĞİ HK.<
Dava, taşınmazda bulunan gecekondunun haksız ve yasalara aykırı olarak
yıkıldığı nedeniyle uğranıldığı öne sürülen 500.000 lira maddi zararın
tazmini istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, yapılış tarihi olarak
gecekondunun 2805 sayılı yasa kapsamında bulunmasına karşın, usulüne
uygun bir tesbit yapılmadan gecekondunun yıktırılmasından doğan zara-
rın davalı idarenin hukuka aykırı ve kusurlu eyleminden kaynaklandığı
ve bu zararın tazmini gerektiği, ancak davacının 500.000 liralık zara-
rı belgelendiremediği bu nedenle davacının gecekonduyu satın aldığını
gösteren satış senedindeki miktar esas alınarak 200.000 liranın davacı
ya ödenmesine, fazlaya ilişkin isteminde reddine, reddedilen kısımla
ilgili olarakta 20.000 lira avukatlık ücretinin davacıdan alınarak da-
valı idareye verilmesine karar verilmiş, bu karar esastan ve avukatlık
ücreti yönünden davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu tazminat isteminin yukarıda özetlenen gerekçeyle kısmen ka
bulü, kısmen de reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararı-
nın, esasa ilişkin bölümünde 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu-
nun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi
bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme ka-
rarının onanmasına karar verildi.
BŞ/YÖ 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA