kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BİRİNCİ DAİRE 1984 35 1984 48 27/02/1984
 
BAŞBAKANIN SEÇİM YASAKLARI DÖNEMİNDE BAZI TOPLANTILARA KATILABİLECEĞİ,
BU TOPLANTILARDA GEREK GENEL BAŞKAN, GEREKSE BAŞBAKAN OLARAK KONUŞABİ-
LECEĞİ, DELEGASYONA ZİYAFET VEREBİLECEĞİ VE BU TOPLANTILARA KATILIRKEN
MAKAM OTOMOBİLİNİ KULLANABİLECEĞİ HK.(*)<
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka-
nunun törenlere ait yasaklar başlıklı 64.maddesinde, seçimin başlangıç
tarihinden seçim sonuçları ilan edilinceye kadar olan süre içinde 62.
maddede sayılan bütün daire, teşekkül ve müesseselerle Bankalar Kanu-
nuna tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dola-
yısıyla törenler tertiplemek, nutuklar söylemek, demeçler vermek ve
bunlar hakkında her türlü vasıta ile yayınlarda bulunmak yasaklanmış;
bu madde ile göndermede bulunulan 62.maddenin ikinci fıkrasında ise,
daire, teşekkül ve müesseseler, Devlet, katma bütçeli idareler, il ö-
zel idareleri ve belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler, ik-
tisadi devlet teşekkülleri, bunların kurdukları müessese ve ortaklık-
lar ve diğer kamu tüzel kişilikleri olarak belirlenmiştir. Görüldüğü
gibi söz konusu 64.maddeyle yasaklanan husus, sözü edilen daire, teşek
kül ve müesseselere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıy
la tören tertiplemek, nutuk söylemek ve demeç vermektir. Şu hale göre,
tertiplenen toplantı ve yapılan konuşma, bu "kaynaklardan yapılan iş
ve hizmetler dolayısıyla" olmadıkça yasağın kapsamı dışında kalır.
6,7 ve 8 Mart 1984 tarihlerinde yapılacak olan İslam Konferansı İlim
ve Teknoloji Vakfı toplantısıyla 23 Mart 1984 de yapılacak olan Avrupa
Sevk ve İdare Forumunun tören niteliğinde olduğu bir an için kabul e-
dilse bile, bu toplantıların yukarda sözü edilen daire, teşekkül ve
müesseselerin kaynaklarından yapılan iş ve hizmetlere ilişkin olmadığı
açık bulunduğuna göre, bunlara katılmanın ve buralarda konuşma yapma-
nın 64.maddede öngörülen yasaklamanın kapsamında olmadığı ortadadır.
Öte yandan, 298 sayılı Yasanın Başbakan ve bakanlara ilişkin yasakları
belirleyen 65.maddesinde, seçimin başlangıç tarihinden seçim sonuçları
ilan edilinceye kadarki süre içinde,Başbakanın yurt içinde yapacağı ge
ziyi makam otomobili veya resmi hizmete tahsis edilen arabayla yapması
ve her ne amaçla olursa olsun yapacağı gezilerde ziyafet verilmesi ya-
saklanmıştır. Maddede, yapılacak geziler arasında bir ayrım yapılma-
makta ise de, maddenin "Başbakan ile bakanların Yurt içinde seçim pro-
pagandası ile ilgili olmak üzere yapacakları gezileri makam otomobil-
leriyle yapmaları ve seçim süresince her ne maksatla olursa olsun ya-
pacakları gezilerde karşılama ve uğurlama törenleri yapılması ve resmi
ziyafetler verilmesi, seçimin tesirden masuniyetini sağlamak amacı ile
men edilmiştir" biçimindeki gerekçesinde, engellenmek istenen hususun
seçim gezilerinde makam otomobilinin ve resmi hizmete tahsis edilen
otomobillerin kullanılması olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Yasanın
Temsilciler Meclisinde görüşülmesine ilişkin tutanakların incelenmesi
de bu hususu doğrulamaktadır. Esasen İdare yazısında İstanbul'da makam
otomobilinin kullanılmasından söz edilmekte olduğuna göre, bunun, ni-
telik itibariyle, Ankara'da işe gidilirken arabanın kullanılmasından
farklı bir yönü de bulunmamaktadır.
298 sayılı kanunun 65.maddesinin dikkatlice incelenmesi, yasaklamanın
Başbakan için ziyafet verilmesi olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca,
aynı gerekçeden 65.maddede öngörülen resmi ziyafet yasağının da, "se-
çimin tesirden masuniyeti sağlamak" amacına yönelik olduğu anlaşılmak-
tadır. Esasen, bütün bu yasaklamaların amacı, diğer maddelere ilişkin
gerekçelerde de belirtildiği gibi, "seçimlerde maddi imkanlar bakımın-
dan müsavatı ihlal eden ve tek taraflı olarak vatandaşı tesir altında
bırakmak istidadında olan ... hareketlerin önlenmesine ihtiyaç" oldu-
ğuna, seçmenlere açık olmayan ve kendileri de seçmen bulunmayan dele-
gasyona Başbakanca verilecek ziyafetin seçmen iradesini etkileyecek
bir yönü bulunmadığına göre, bunun yasak hükmü kapsamında bulunduğu
düşünülemez.
Belirtilen nedenlerle;
1- Başbakanın söz konusu toplantılara katılabileceği,
2- Bu toplantılarda gerek Genel Başkan, gerekse Başbakan olarak konu-
şabileceği,
3- Delegasyona ziyafet verilebileceği,
4- Bu toplantılara katılırken makam otomobilini kullanabileceği,
mütalaa kılındı.

İdari İşler Kurulundan geçmemiştir.

(DAN-DER, SAYI:56-57) (MS/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA