kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONİKİNCİ DAİRE 1996 243 1995 1871 06/02/1996
 
ORTAOKUL MEZUNU OLAN VE BU ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE 657 SAYILI YASANIN
36/A MADDESİ GEREĞİNCE 5.DERECENİN SON KADEMESİNE KADAR YÜKSELEBİLECEK
İKEN İNTİBAK HÜKÜMLERİNE GÖRE KAZANILMIŞ HAK AYLIĞI BİR ÜST DERECEYE
YÜKSELTİLMİŞ BULUNAN DAVACININ 657 SAYILI YASANIN 2771 SAYILI YASA İLE
DEĞİŞİK 43.MADDESİ GEREĞİNCE EK GÖSTERGESİNİN YÜKSELTİLDİĞİ BU DERECE-
YE GÖRE ÖDENMESİ VE 1050 SAYILI YASANIN 93.MADDESİNE GÖRE BAŞVURU TA-
RİHİNDEN İTİBAREN GERİYE DOĞRU 5 YILLIK SÜREYE AİT MAAŞ FARKLARININ Ö-
DENMESİ GEREKECEĞİ HK.<
Dava, ortaokul mezunu olup icra müdürü olarak görev yapan ve 4. dere-
cenin 9. kademesinden aylık alan davacının, 1.4.1984 tarihinden iti-
baren ek gösterge verilmesi istemiyle yaptığı 25.4.1989 tarihli başvu-
rusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 22.12.1992 günlü, 1992/1608 sa-
yılı kararıyla; 657 sayılı Kanunun 43. maddesinin B bendinin 1.1.1983
tarihinde yürürlüğe giren 2771 sayılı Kanun ile değiştirilerek ek gös-
terge uygulamasının kadro ünvanlarına bakılmaksızın belli derecelerden
aylık alanları da kapsayacak şekilde genişletildiği, 243 sayılı KHK.
ile de korunan bu düzenlemede, kadrolarına tahsisli ek göstergesi bu-
lunmayanlardan 4 ve daha yukarı derecelerden aylık alanların, alabile-
cekleri ek göstergelerin sınıflar itibariyle ayrı ayrı gösterildiği,
aynı maddede yer alan, "Ancak kadrolarına tahsisli ek göstergesi bu-
lunmayanlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin bu Kanunun 36 ncı
maddesine göre yükselebilecekleri dereceler için belirlenen ek göster-
gelerden yüksek olamaz." hükmü ile de, ek gösterge uygulanmasına esas
alınacak derecelerin nasıl saptanacağı konusuna açıklık getirildiği,
buna göre, ilgililerin, ek gösterge uygulamasına esas alınacak derece-
lerinin, 657 sayılı Kanunun 36. maddesiyle birlikte bu maddenin istis-
nasını oluşturan ve geçerliliğini koruyan yasal düzenlemeler de dikka-
te alınarak saptanması gerektiği, derece esas alınarak yaygınlaştırı-
lan ek gösterge uygulanmasında ilgililerin kazanılmış hak aylık dere-
celerinin gözönünde tutulması gerektiği, dosyanın incelenmesinden; da-
vacının ortaokul mezunu olmasına rağmen kazanılmış hak aylık derecesi
1.3.1979 tarihinde 4. derecenin 2. kademesine yükseltildiği anlaşıldı-
ğından, yasa hükümleri uyarınca genel idare hizmetleri sınıfına ait 4.
derecede bulunanlara tanınan ek göstergenin başvuru tarihi olan
25.4.1989 tarihinden itibaren 1050 sayılı Yasa gereğince geriye doğru
beş yıllık süreyi içermek suretiyle verilmesi gerekirken aksi yönde
tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, öte yandan davalı i-
darece 30.7.1989 tarihinden itibaren ek gösterge verilmiş ise de, da-
vacının isteminin yasanın yürürlüğe girdiği 1984 yılından bu tarihe
kadar olan kısmıda kapsaması nedeniyle bu işlemin davanın kabulü ola-
rak nitelendirilemeyeceği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline
karar verilmiştir.
Davalı idare; 657 sayılı Yasanın 36/A maddesi gereğince ortao-
kul mezunlarının enson yükselebileceği derece 5.derecenin son kademesi
olması karşısında aynı yasanın 43. maddesi uyarınca ortaokul mezunu o-
lan davacıya ek gösterge verilmesine olanak bulunmadığını öne sürmekte
ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemek-
tedir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz
yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması ha-
linde mümkündür. İstanbul 2. İdare Mahkemesince verilen 22.12.1992
günlü, 1992/1608 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uy-
gun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz
isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, karar verildi. (MT/NÇ)

(DAN-DER; SAYI:93)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA