kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1994 701 1993 1647 02/03/1994
 
BELEDİYE BAŞKANLARININ GEÇİCİ TEDBİR OLARAK HAKLARINDAKİ SORUŞTURMALA-
RIN SONUÇLANDIRILMASINA KADAR 1580 SAYILI YASANIN 93.MADDESİNE GÖRE GÖ
REVDEN UZAKLAŞTIRILABİLMELERİ İÇİN ÜZERLERİNE ATILAN SUÇLARIN CİDDİ VE
ÖNEMLİ BOYUTLARDA OLMASI GEREKTİĞİ HK.<
Belediye Başkanı olan davacının belediye ihtiyacı için İller Bankasın-
ca verilen malzemelerin bir kısmını ve belediye araç ve gereçlerini
kendi özel işinde kullandığı, belediye işçilerini kendi özel işinde
çalıştırdığı, imar yasasına aykırı hareket ettiği belediyeyi bazı iş-
lemleriyle zararar uğrattığı yolundaki şikayet üzerine hakkında soruş-
turma açıldığı, Belediye işhanında bulunan 8 nolu dükkanın satışı ile
ilgili olarak verilen yargı kararını uygulanmadığından hakkında lüzumu
muhakeme kararı verildiği nedenleriyle Anayasanın 127 ve 1580 sayılı
yasının değişik 93.maddesi uyarınca soruşturma sonuçlanıncaya kadar ge
çici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasına ilişkin İçişleri Ba
kanlığı işleminin iptali istemiyle açılan davada; davacı hakkında 14
ayrı suçtan soruşturma yapıldığı, üzerine atılı bulunan suçların mahi-
yeti itibariyle adli yargı yerince takibedilecek ve ceza yargılamasına
konu olacak suçlar olduğu, hakkında verilen, lüzumu muhakeme kararı da
Danıştay incelemesinde bulunduğuna göre soruşturmanın selametine iliş-
kin sakıncaların ortadan kalktığı, ayrıca seçilmiş organların geçici
görevden uzaklaştırılmalarını ve delillerin yokedilebileceği, soruştur
manın sağlıklı yürütülemeyeceği gibi durumlarda düşünmek gerektiği ge-
rekçesiyle iptal eden Samsun İdare Mahkemesinin 6.4.1993 gün ve 389 sa
yılı kararının bozulması istemidir.
2709 sayılı T.C.Anayasasının 127.maddesinin 4.fıkrası ile 1580 sayılı
Yasanın değişik 93.maddesinde; görevleriile ilgili bir suç nedeniyle
haklarında soruşturma ve kovuşturma açılan yerel yönetim başkanları ve
ya organlarının üyelerinin İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir
tedbir olarak kesin hükme kadar görevlerinden uzaklaştırılabileceği ku
ralı getirilmiştir.
Yasa koyucu, İçişleri Bakanlığınca bu yetkinin kullanılabilmesi için
suçun görevle ilgili olması ve belediye başkanı hakkında soruşturma ve
ya kovuşturma açılmış olması koşullarını aramaktadır. Halkın oyuyla ve
seçimle gelen bir organın her soruşturma veya kovuşturma nedeniyle ge-
çici olarak görevden alınacağı düşünülemez. Aksi durumda kamu hizmeti-
nin sağlıklı bir biçimde yerine getirilme olanağı ortadan kalkar ve gö
revden geçici olarak uzaklaştırılmış olan bu kişiler soruşturma kovuş-
turma ve yargıdaki gecikmeler nedeniyle görevlerinden sürekli uzaklaş-
tırılmış olurlar.
Bakanlıkça bu yetkinin kullanılabilmesi için suçlamanın ciddi kanıtla-
ra dayanması, ileri sürülen savların önem ve ağırlığı ile soruşturma
ve kovuşturmanın sağlıklı bir şekilde incelenip sonuçlandırılabilmesi
için ilgilinin görevde kalmasının sakıncalı olması gerekir.
Olayda, davacı hakkında, belediyenin araç, gereç, işçi ve malzemeleri-
ni kendi özel işinde kullandığı, imar yasasına aykırı davrandığı, bazı
işlemleriyle belediyeyi zarara uğrattığı, yargı kararını uygulamadığı
nedenleriyle 14'den fazla suçtan soruşturma açılmış bu nedenle de geçi
ci olarak görevinden uzaklaştırılmıştır.
Davacı hakkında ileri sürüle savların ciddi ve önemli boyutlarda oldu-
ğu açıktır.
Nitekim soruşturmalar sonucunda hakkında lüzumu muhakeme kararları ve-
rilmiş bulunmaktadır.
Öte yandan lüzumu muhakeme kararında belirtilen savları, davacının ke-
sin hüküm verilmeden görevine geri dönmesi durumunda kamuoyunun güveni
sarsılacak ve kamu vicdanını rahatsız edecek nitelikte ciddi olduğu
dosyadan anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunma-
maktadır.
Açıklanan nedenle aksi düşünüşle verilen Samsun idare Mahkemesi kararı
nın bozulmasına karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:90) ŞT/NÇ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA