kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1997 4251 1996 5906 18/12/1997
 
KATMA DEĞER VERGİSİ ALACAĞI BULUNAN YÜKÜMLÜNÜN, ÖDEYECEĞİ VERGİ BORCU
İÇİN MAHSUP TALEBİNİN SÜRESİNDE OLDUĞU MAHSUP DİLEKÇESİ VERİLDİĞİ ZA-
MAN İSTENMEYEN TEMİNAT MEKTUBUNUN DAHA SONRA İSTENDİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN
MAHSUP İŞLEMİNİN TEMİNAT MEKTUBUNUN VERGİ DAİRESİNE GELDİĞİ TARİHTE
YAPILARAK VERGİNİN ÖDENMESİ GEREKEN TARİHTEN MAHSUP İŞLEMİNİN YAPILDI-
ĞI TARİHE KADAR GEÇEN SÜRE İÇİN HESAPLANAN GECİKME ZAMMININ ÖDEME EM-
RİYLE İSTENMESİNDE İSABET OLMADIĞI HK.<
Yükümlü şirketin Haziran/1992 dönemine ilişkin vergi iade alacağının
Temmuz/1992 döneminde ödeyeceği katma değer vergisinden mahsubu tale-
biyle ilgili teminat mektubunun ... tarihinde verilmesi ve mahsup iş-
leminin ... tarihinde yapılması nedeniyle verginin geç ödendiğinden
bahisle hesaplanan ve vergi aslına dönüştürülen gecikme zammının ve
1991 yılına ait kaçakçılık cezasının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme
emrinin iptali istemiyle açılan davayı; 3065 sayılı Katma Değer Vergi-
si Kanununun 29/2. maddesinde ve 28 no'lu Katma Değer Vergisi Kanunu
Genel Tebliğinde Vergi iadesi ile ilgili açıklamalar yapıldığı, yüküm-
lü şirketin katma değer vergisi alacağının Temmuz/1992 dönemi borcun-
dan mahsup edilmesine ilişkin başvurusunu ... tarihinde yapmış olduğu-
nun, buna rağmen mahsup işleminin yükümlü şirketin elinde olmayan ne-
denlerle idarece geciktirildiğinin anlaşıldığı, bu durumda zamanında
yapılmayan mahsup için gecikme zammı uygulanmasının sözü edilen tebliğ
hükümlerine uygun görülmediği, başvuru tarihinde teminat mektubu is-
tenmediği halde daha sonra istendiği, buna göre mahsup işleminin geç
yapılmasında şirketin kusuru bulunmadığından ödeme emrinin asla dönüş-
türülen gecikme zammına ilişkin kısmının iptali gerektiği, öte yandan
ödeme emri ile istenen kaçakçılık cezasının vadesinde ödenmediği anla-
şıldığından ödeme emrinin buna ilişkin kısmının yasaya uygun görüldüğü
gerekçesiyle kısmen kabul ederek ödeme emrinin ... liralık kısmını ip-
tal eden, ... liralık kısmını ise onayan ... Vergi Mahkemesinin ...
tarih ve ... sayılı kararının; 28 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel
Tebliğinin B/3. bölümüne göre şirketin mahsup talebinin teminat mektu-
bunun dairelerine geldiği tarihte hüküm ifade edeceği, mahsup dilekçe-
si eksik olsa bile dairelerince kabul edildiği ileri sürülerek bozul-
ması isteminden ibarettir.
Temyiz edilen ... Vergi Mahkemesinin ... tarih ve ... sayılı
kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin
1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisinin bulunmadığı an-
laşıldığından temyiz isteminin reddine, anılan mahkeme kararının onan-
masına karar verildi. (MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:96)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA