kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1992 4142 1991 4387 28/09/1992
 
İLLER BANKASINDAKİ BELEDİYE PAYININ HACZEDİLEMİYECEĞİ HK.<
1989-1990 yıllarına ilişkin vergi borçlarının tahsili amacıyla Davacı
Belediyenin İller Bankasındaki alacaklarına haciz uygulanmıştır. Adana
1.Vergi Mahkemesinin 13.6.1991 günlü ve 1991/1135 sayılı kararıyla,
1580 sayılı Belediye Kanununun 19/7.maddesinde belediye vergi ve re-
simlerinin haczedilemiyeceğinin belirtildiği, 1990 yılı Genel Bükçe
Kanununun, belediyelerin hazineye olan borçlarının İller Bankası tara-
fından kesilebileceği hususuna ve 3030 sayılı Kanuna göre ayrılacak
paylarının da gerektiğinde vergi borçlarına mahsubuna imkan veren 16.
maddesi hükmünün Anayasa Mahkemesinin 5.9.1990 günlü ve 20626 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan 1990/17 sayılı kararıyla iptal edildiği na-
zara alındığında uygulamanın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle haciz
işlemi iptal edilmiştir. Temyiz dilekçesinde, kesinleşen amme alacağı-
nın tahsili için haciz uygulanmasının sürdürülmesinin sağlanması ge-
rektiği ileri sürülerek anılan kararın bozulması istenmektedir.
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kara-
rın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını
sağlıyacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle temyiz isteminin reddine karar verildi.
(MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA