kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
İDARİ DAVA DAİRELERİ 1989 98 1988 96 23/06/1989
 
1- 14.1.1988 GÜNLÜ 88/12515 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARIYLA YÜRÜRLÜĞE
KONULAN İTHALAT REJİMİ KARARININ 15.MADDESİNİN 1.FIKRASI HÜKMÜNDE MEV-
ZUATA AYKIRI BİR YŞN BULUNMADIĞI,
2- FON ÖDENMEK SURETİYLE İTHAL EDİLECEK MADDELER LİSTESİNDE YER ALAN
MALLARIN İTHALATINDA, FİİLİ İTHAL TARİHİ ESAS ALINARAK, LİSTEDE GÖSTE-
RİLEN MİKTAR VE NİSBETLER ÜZERİNDEN TOPLU KONUT FONU TAHSİLİNDE MEVZUA
TA AYKIRI BİR YÖN BULUNMADIĞI HK. <
Dava, 16.1.1988 günlü 19696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14.1.1988
günlü 88/12515 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan İtha
lat Rejimi Kararının 15.maddesinin 1.fıkrası hükmü ile, bu hükme daya-
nılarak, ithal sırasında Toplu Konut Fonu Tahsili ile ilgili işlemle-
rin iptali istemiyle açılmıştır.
Dava, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7.maddesinin 4.fıkra
sı hükmüne göre süresinde açılmıştır.
İthalat Rejimi Kararının 15.maddesinin, iptali istenilen 1.fıkrası
"Fon ödemek suretiyle ithal edilecek maddeler listesinde (EK:2) yer
alan malların ithalatında (yönetmelikte belirlenen başlamış bulunan
ithal işlemleri dahil) fiili ithal tarihi esas alınarak listede göste-
rilen miktar ve nisbetler üzerinden Toplu Konut Fonu tahsil edilir"
hükmünü taşımaktadır.
İthalat Rejimi Kararı, Yüksek Planlama Kurulunun 14.1.1988 günlü ve 3
sayılı raporu üzerine, 3274 sayılı Kanunun 2 ve 32., 1567 sayılı Kanun
un değişik 1., 1615 sayılı Kanunun 19 ve 20., 474 sayılı Kanunun deği-
şik, 2.maddeleri ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre çıkarılmıştır.
1982 Anayasasının "Piyasaların denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi"
kenar başlıklı 167.maddesinin 2.fıkrası "Dış Ticaretin ülke ekonomisi-
nin yararına olmak üzere düzenlenmesi amacıyla ithalat, ihracat ve di-
ğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışın
da ek mali yükümlülükler koymaya ve bunları kaldırmaya kanunla Bakan-
lar kuruluna yetki verilebilir" hükmünü taşımaktadır.
Kanun koyucu, bu hükme dayanarak, 2.2.1984 günlü 2976 sayılı Kanunla
Bakanlar Kuruluna İthalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üze-
rine, vergi ve benzeri yükümlülükler dışında "ek mali yükümlülükler"
konulması ve kaldırılması; "ek mali yükümlülükler" in bütçenin dışında
oluşturulacak bir fonda toplanılması ve bu fonun kullanılması esasları
nın düzenlenmesi yetkisini vermiştir.
Anayasa Mahkemesi, 11.1.1985 günlü E:1984/6, K:1985/1 sayılı kararıyla
2976 sayılı Kanunun "Ek Mali Yükümlülükler" başlığını taşıyan 3.madde-
sinin Anayasa'ya aykırı olmadığını belirlemiştir.
Anayasa Mahkemesi kararında da Açıklandığı üzere, Yasama Organı, Anaya
sa'nın 167. maddesinin 2.fıkrasının vermiş olduğu yetkiye dayanarak
"dış ticaretin düzenlenmesi"ni yürütme organına bırakmış ve Bakanlar
Kurulu Anayasa'ya uygun olmak koşuluyla bu konunun çerçevesini, genel
esaslarını, temel yönlerini ve ayrıntılarını düzenleme yetkisine sahip
kılınmıştır.
Konu bu anayasal bakış açısı ile irdelendiğinde, Bakanlar Kurulunun,
Fon Ödenmek Suretiyle İthal Edilecek Maddeler Listesi düzenlenerek, bu
listede yer alan malların ithalatında, fiili ithal tarihini esas ala-
rak, listede gösterilen miktar ve nisbetler üzerinden fon tahsiline ka
rar vermesinde mevzuata aykırı bir yön bulunmamaktadır.
Esasen davacı taraf da, ithalattan bir fon alınamayacağı iddiasından
ziyade; ithalattan 2985 sayılı Kanunla kurulan Toplu Konut Fonu için
tahsilat yapılamayacağı zira, 2985 sayılı Kanunun Fonun kaynakları ile
ilgili 2.maddesinde ithalat işlemlerinin sayılmadığı ve bu durumda da
2976 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan bir Bakanlar Kurulu Kararı
ile Toplu Konut Fonu için fon kesintisi öngörülmesinin dayanağının bu-
lunmadığı iddiasıyla bu davayı açmaktadır.
2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile kurulan Toplu Konut Fonunun kaynak-
ları, Kanunun 2.maddesinde gösterilmiş olup, bunlar arasında (c) ben-
dinde, "Diğer kanun ve Kararnamelerle Toplu Konut Fonu için verilmesi
öngörülen paralar" da belirtilmiştir. 2985 sayılı Kanunun 2.maddesinin
(c) bendi hükmü karşısında, 2985 sayılı Kanun dışında kalan Kanun ve
bu Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu ka
rarlarına göre tahsil olunan "ek mali yükümlülükler"in Toplu Konut Fo-
nunun kaynaklarından birini oluşturduğunda kuşku yoktur.
Durum böyle olunca, iptali istenen maddede yer alan ve Toplu Konut Fo-
nuna, ithalatta belli miktarda ödeme yapılmasını öngören düzenlemenin
yasal dayanağının bulunmadığını söylemek mümkün olmadığı gibi, 2985 sa
yılı Kanunda belirtilmeyen işlemlerden fon alınamayacağı yolundaki id-
diaya da 2985 sayılı Kanunun 2.maddesinin (c) bendi hükmünün açıklığı
karşısında itibar etmek mümkün değildir.
Bunun dışında davacı tarafın, ithalat sırasında Toplu Konut Fonu tahsi
liyle ilgili uygulama işlemine yönelik olarak ve uygulama işleminin ka
rarnameye aykırı olduğu konusunda herhangi bir iddiası da bulunmamakta
Kararname nedeniyle ve kararnamenin yasal dayanağının bulunmadığı iddi
asıyla uygulama işleminin de iptalini istemektedir.
Açıklanan nedenlerle, 14.1.1988 günlü 88/12515 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 15.maddesinin 1.
fıkrası hükmü ile bu hüküm uyarınca, ithal sırasında Toplu Konut Fonu
tahsiline ilişkin uygulama işleminde yasal düzenlemelere aykırı bir
yön bulunmadığından davanın reddine karar verildi.
KARŞI OY: Anayasanın 167.maddesinin 2.fıkrası, dış ticaretin ülke eko-
nomisinin yararına olmak üzere düzenlenmesi amacıyla, ithalat, ihracat
ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler
dışında ek mali yükümlülükler koyma ve kaldırma konusunda kanunla Ba-
kanlar Kuruluna yetki verilebileceğini hüküm altına almıştır. Bu madde
ye dayanılarak çıkarılan 2976 sayılı Kanun da, Anayasada gösterilen
amaçla ve bu Kanun hükümlerine göre yürütülmek üzere, ek mali yükümlü-
lükler konusunda Bakanlar Kuruluna yetki vermiştir.
Dış Ticaretin düzenlenmesinde ek mali yükümlülüklerin işlevi, Anayasa
ve Kanunda belirtildiği üzere, "Dış Ticaretin ülke ekonomisinin yararı
na düzenlenmesini sağlamak'tır. Oysa Dava Konusu edilen İthalat Rejimi
Kararının 15.maddesi ile kesilmesi öngörülen ek mali yükümlülük, bu Ba
kanlar Kurulu Kararının dayanağı olan 2976 sayılı Kanun ve Anayasa ile
amaçlanan "dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına düzenlenmesi" için
oluşturulan bir fona değil, amacı 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile
belirlenen Toplu Konut Fonu için getirilmiştir.
Ayrıca, 2985 sayılı Kanunun 2.maddesinin (c) bendi hükmünü de yine Top
lu Konut Kanunu ve bu kanun ile kurulan Toplu Konut Fonunun amaçları
ile birlikte düşünmek gereklidir.
Açıklanan nedenlerle davanın kabulü ve İthalat Rejimi Kararının 15.mad
desinin 1.fıkrası hükmü ile bu hüküm uyarınca tesis edilen "Toplu Ko-
nut Fonu" tahsilatı ile ilgili işlemin iptali oyuyla karara karşıyız.

(DAN-DER; SAYI:76-77)
RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA