kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1998 3300 1997 4536 01/10/1998
 
DAVA AÇMAYA EHİL ANCAK TÜZEL KİŞİLİĞİ TEK BAŞINA TEMSİLE YETKİLİ BU-
LUNMAYAN ORTAK TARAFINDAN İMZALANAN DİLEKÇEYLE AÇILAN DAVANIN EHLİYET
YÖNÜNDEN REDDEDİLMEYİP ÖNCELİKLE DİLEKÇENİN REDDİNE KARAR VERİLEREK
DAVANIN YETERLİ İMZAYLA YENİLENMESİNE İMKAN VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK.<
Davacı şirketin net aktif vergisi beyannamesini vermemesi nedeniyle
adına düzenlenen inceleme raporuna dayalı olarak tahakkuk ettirilen
net aktif vergisi ile kesilen kaçakçılık cezası ve hesaplanan gecikme
faizine karşı açılan davayı; Türk Ticaret Kanununun 540.maddesinde li-
mited şirketlerde idare ve temsilin kural olarak müdür sıfatıyla müş-
tereken ortaklara ait olduğunun, ancak şirket sözleşmesi ve genel ku-
rul kararı ile bu yetkinin ortaklardan bir veya bir kaçına verilebile-
ceğinin hükme bağlandığı, şirket anasözleşmesinin 9.maddesi ile şirke-
tin Hikmet Ünsal ve Murat Atıf Güven tarafından temsil olunacağının
açıklandığı, ancak davanın sadece Hikmet Ünsal tarafından açıldığı,
şirket anasözleşmesine göre adı geçen ortakların müdür sıfatıyla müş-
tereken dava açması gerekirken sadece ortaklardan birinin imzası ile
açılmış bulunan davanın ehliyet yönünden reddi gerekeceği gerekçesiyle
reddeden Hatay İkinci Vergi Mahkemesinin 24.6.1997 gün ve 1997/189 sa-
yılı kararının; davanın ehliyetsiz kişi tarafından değil temsile yet-
kili ortaklardan birisi tarafından açıldığı, sadece imza eksiğinin
sözkonusu olabileceği ileri sürülerek bozulması istemidir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 3/1.maddesinde ida-
ri davaların Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıkla-
rına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılacağı, 15.maddesinin 1/d
bendinde ise 14.maddenin 3/9 bendinde yazılı hallerde otuz gün içinde
3. ve 5.maddelere uygun şekilde yeniden düzenlenmek veya noksanları
tamamlanmak üzere dilekçelerin reddine karar verileceği hükme bağlan-
mıştır.
Olayda, şirket anasözleşmesine göre şirketin ... tarafından
birlikte temsil olunacağı karara bağlanmış olmasına karşılık, sadece
... tarafından dava açıldığı anlaşılmaktadır. Bu bakımdan dava açmaya
ehil bulunan ancak tüzel kişiliği tek başına temsile yetkili bulunma-
yan ortak tarafından imzalanan dilekçe ile açılan dava üzerine mahke-
mece öncelikle dilekçenin reddine karar verilerek tüzel kişiliği tem-
sile yetkili olanların davayı yenilemesine imkan verilmesi gerekirken,
davanın ehliyet yönünden reddine karar verilmesinde yasal isabet gö-
rülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile Hatay İkinci
Vergi Mahkemesinin 1997/189 sayılı kararının bozulmasına, karar
verildi. (DAN-DER; SAYI:99) (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA