kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1995 1403 1994 2293 01/05/1995
 
TEKNİK ELEMANLARIN YABANCI DİL SEVİYESİNE GÖRE TAZMİNATLARININ ARTIRI-
LARAK ÖDENEBİLMESİ İÇİN YA KURUMLARIN TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA ÇALIŞ
MALARI VEYA İL VE BÖLGE TEŞKİLATLARINDA 1.DERECEDE YÖNETİCİ OLARAK
ATANMIŞ OLMALARI VE YATIRIM ÖDENEĞİNİN DE UYGUN OLMASI GEREKTİĞİ
HK.<
Yüksek İnşaat Mühendisi olan davacının, yabancı dil tazminatının özel
hizmet tazminatına %30 oranında ilave edilerek 1.8.1991 tarihinden iti
baren ödenmesi amacıyla yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin ip-
tali istemiyle açılan davayı, davacının 2 derecenin 2 kademesinde yük-
sek inşaat mühendisi olduğu, 418 sayılı K.H.K. belirtilen birinci dere
cede yönetici kadrosunda bulunmak koşulunu taşımadığı gerekçesiyle red
deden İstanbul 2.İdare Mahkemesinin 31.3.1993 gün ve 352 sayılı kararı
nın, belediyenin il ya da bölge teşkilatı olmadığı, belediyenin resmi
bütçe harcamalarının 50 milyar olduğu öne sürülerek 2577 sayılı Yasa-
nın 49.maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 418 sayılı K.H.K. ile değişik
213.maddesinden sonra gelen "Zam e Tazminatlar" başlıklı ek maddesinde
4 yıl ve daha uzun süreli Yükseköğrenimi bitirerek Kurumların Teknik
Hizmetler Sınıfı veya İl ya da Bölge Teşkilatında 1.derece Yönetici
kadrolarına atanan Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar, Mimar ve
benzeri Teknik Bilimler Lisansiyerlerinden yatırım hizmetlerinde görev
lendirilen ve yabancı dil bilenlerin özel hizmet tazminatları ilgili
Bakanın onayı ile düzeylerine göre (%80, %50, %30 oranında) artırılmak
suretiyle ödeneceği, bu şekilde ödeme yapılacak personelin toplam sayı
sı kurumun başlangıç bütçesi yatırım ödeneğinin her yirmi milyar lira-
sı (Küsüru dahil) bir personel olarak hesaplanacak rakamı geçemeyeceği
kuralı yeralmaktadır.
Yasa maddesinde yabancı dil seviyesine göre özel hizmet tazminatı artı
rımı için ya kurumların teknik hizmetler sınıfında çalışma veya il ya
da bölge teşkilatında 1.derece de yönetici olarak atanma koşulları ön-
görülmüş ancak her iki koşulun birarada bulunması aranmamıştır.
Davacının, Kartal Belediye Başkanlığında mühendis olarak teknik hizmet
ler sınıfında çalıştığı ve yabancı dil seviyesinin (c) düzeyinde oldu-
ğu gözönüne alınarak özel hizmet tazminatının %30 oranında artırılarak
ödenmesi gerekirken, idare mahkemesinin davacının 1.derecede yönetici
olmadığı gerekçesiyle davayı reddetmesinde hukuka uyarlık bulunmamakta
dır.
Öte yandan, İdare Mahkemesince aynı yasa maddesi uyarınca Kartal Bele-
diyesinin yatırım ödeneği miktarının araştırılarak bir karar verilmesi
gerektiği de açıktır.
Açıklanan nedenlerle İstanbul 2.İdare Mahkemesi kararının bozulmasına
ve dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan mahkemeye gönderil
mesine karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:91)
BŞ/NÇ 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA