kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1983 195 1982 3699 03/02/1983
 
CEZAEVİNDE BULUNAN TUTUKLUNUN ÖLÜMÜNÜN İDARE TARAFINDAN ADRESİ BİLİNEN
AİLESİNE BİLDİRİLMEMESİ OLAYINDA, İDARENİN HİZMET KUSURU VE TAZMİN SO-
RUMLULUĞU BULUNDUĞU HK. <
Dava, davacının cezaevinde tutuklu bulunan oğlunun ölümünün ailesine
bildirilmemiş olması sonucu doğan 12.000 lira maddi zarar ile 100.000
lira manevi zararın tazmini istemiyle açılmıştır.
İdare, kendisine verilen kamu hizmetlerinin yürütülmesi için önce ge-
rekli örgütü kurmak ve bu örgütün ayni, şahsi ve mali olanaklarıyla a-
raçlarını hizmete açık tutmakla yükümlüdür. Bunların zamanında sağlana
maması ve yerine getirilmesindeki kusur sonucu hizmetin hiç işlememesi
veya geç ve noksan işlemesine sebebiyet verilmiş olması idareye, zarar
gören kimselerin zararlarının tazmini sorumluluğunu yükler.
Dava dosyasının incelenmesinden, davacının, davalı idarenin sorumlulu-
ğu altında bulunan cezaevinde tutuklu olarak kalmakta olan oğlunun öl-
düğünün ailesine bildirilmemiş bulunması nedeniyle kendisine para gön-
derilmeye devam edilmiş olması ve ölümden daha sonra başka bir mahku-
mun mektubundan haber alınması üzerine gerçeği öğrenebilmek için cezae
vinin bulunduğu ile gitmesi ve ölüm olayının zamanında bildirilmemesi,
cenaze töreninin yapılmamış olması nedeniyle doğan ve bu olaylar sonu-
cu duyulan eylem ve ıstırab sebebiyle maddi ve manevi zarara maruz kal
dığı anlaşılmaktadır. İdare herne kadar ölümün meydana gelişinde ve
hizmetin yürütülmesinde kusurlu davranışları bulunmadığını ileri sür-
mekte ise de, ölüm olayının meydana gelmiş olduğunun ve gerekli işle-
min yapılmasının idarenin bir birimi tarafından diğer bir birimine bil
dirilmiş olmasına rağmen bu bilginin davacı ve ailesine ulaşmamış olma
sı idarenin birimleri ve idare ile ilgili diğer kişiler arasındaki ile
tişim bozukluğunu gösterir nitelikte olduğundan ileri sürülen iddiayı
kabule olanak yoktur.
Yukarıda açıklandığı gibi, davacının cezaevinde tutuklu bulunan oğlu-
nun ölümünün ailesine bildirilmemesi olayında, cezaevlerinde tutuklu
veya hükümlü bulunan kişilerin can ve mal güvenliğini koruması ve bu
kişilerin ölümünü kabul edilebilecek belli bir sürede ailesine bildir-
mesi gereken idarenin ölümü hiç bildirmemesi nedeniyle bu kamu hizmeti
nin kuruluşu ve yerine getirilişindeki yetersizliği ve işletişteki ku-
surluluğu açık bulunduğundan, meydana gelen zararın davalı idarece taz
mini gerekmektedir.
Açıklanan gerekçeyle, cezaevinde tutuklu olan oğlunun ölümünü çok geç
ve doğal olmayan yollardan haber alan ve cenazesinde bile bulunamamış
olan babanın bu olaydan duyduğu ve duyacağı manevi acı ve ıstırabı gi-
derebilmek için takdiren 100.000 (yüzbin) lira manevi tazminatın dava-
lı idareden tahsiline, hükmolunan manevi tazminata faiz yürütülmesine
yer olmadığına, ölümünden önce gönderilmiş olan 5.000 lira değerinde
kolinin ilgiliye teslim edilmiş olduğu,ölümden haberdar olmaksızın gön
derilen ve emanete alınmış 3.500 lira tutarında havalenin başvuru ha-
linde ilgililere ödenebileceği davalı idarenin 10.5.1982 günlü yazısın
dan ve ölüm olayının öğrenilebilmesi için cezaevinin bulunduğu ile git
me bedeli olarak istenilen 5.000 liranın belgelenmemiş olduğu anlaşıl-
dığından dayanağı olmayan maddi tazminat isteminin ise reddine karar
verildi.
(DAN-DER, SAYI:52-53) RD/MÜ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA