kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1993 5952 1993 3072 29/12/1993
 
GÜVENLİK BÖLGESİ İÇERİSİNDEKİ TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMASININ İDARENİN
TAKDİRİNDE BULUNDUĞU, ANILAN YERE CEPHANELİK SINIRLARINA ÇOK YAKIN OL-
MASI NEDENİYLE DE İNŞAAT İZNİ VERİLMEMESİNDE İSABETSİZLİK GÖRÜLMEDİĞİ
HK.<
Dava, taşınmaz üzerinde bulunan mevcut yapıya ilave kat ve tadilat ya-
pılmasına izin verilmesi, aksi takdirde taşınmazların kamulaştırılması
istemlerinin reddine ilişkin Taktik Hava Kuvvetleri komutanlığı işlemi
nin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; dosyadaki bilgi ve
belgelerin incelenmesinden, dava konusu taşınmazın Genel Kurmay Başkan
lığı'nca oluşturulan askeri güvenlik bölgesinde, uçuş konisi dışında
olmakla birlikte cephanelik bölgesi sınırları içerisinde 400 m.lik me-
safede bulunduğunun anlaşıldığı, bu durumda 2565 sayılı Askeri Yasak
Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 20.maddesi uyarınca "Güvenlik
Bölgesi" olarak belirlenen alanda kaldığı sabit olan taşınmazın kamu-
laştırılması da yine anılan yasanın 21.maddesi uyarınca idarenin takdi
rine bırakıldığından, belirtilen yasa hükümlerine göre ve inşaat izni
verildiği takdirde cephanelik sınırlarına yakın oluşu nedeniyle güven-
lik ve emniyeti olumsuz yönde etkileyeceği gerekçesiyle davacı istemi-
nin reddi yolunda tesis edilen işlemde mevzuat hükümlerine aykırılık
bulunmayarak davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekili
tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin iptali istemi ile açılan davanın yukarıda özetle-
nen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Eskişehir İdare Mahkemesi-
nin 23.12.1992 günlü, 1992/1144 sayılı kararında 2577 sayılı İdari Yar
gılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma neden-
lerinden hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi yerinde görülmeyerek
anılan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.

ŞT/NÇ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA