kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1985 810 1985 563 27/09/1985
 
BİR YARIYIL SÜRE İLE ÜNİVERSİTEYE DEVAMDAN YASAKLANMA CEZASININ, OLAYA
VE İLGİLİNİN DURUMUNA GÖRE DOĞAN HAFİFLETİCİ SEBEPLERDEN DOLAYI AĞIR
BİR CEZA OLDUĞU HK. <
9 Eylül Üniversitesi Pazarcılık ve Reklamcılık Yüksek Okulu Son sınıf
öğrencisi olan davacıya Üniversite Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin
3-1/B-k maddesi uyarınca "bir yarıyıl ile üniversiteye devamdan yasak
lanma" cezası verilmesine ilişkin Fakülte Yönetim Kurulu kararının ip-
tali istemiyle açılan davayı reddeden İdare Mahkemesi kararının temyi-
zen incelenerek bozulması istemidir.
Üniversite öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 3/1 maddesinin (B) bendinin
(K) fıkrasında ders konferans, seminer, labaratuvar, pratik kur, sınav
ve diğer hertürlü üniversite çalışmalarının bağlı olduğu kural ve dü-
zenlere aykırı davranışda bulunanlar hakkında, uygun görülecek ağırlı-
ğına göre, aynı yönetmeliğin 2.maddesinde yazılı "kınama" "bir haftada
bir aya kadar Üniversiteye devamdan men" cezasının verileceği belirtil
miştir.
Söz konusu yönetmeliğin 13.maddesinin 2.fıkrasında ise Yönetim Kurulla
rının 2.maddede gösterilen disiplin cezalarından birisini saptarken fi
ilin ağırlığını, suçlu öğrencinin neden ve amacını, daha önce bir di-
siplin cezasına çarptırılmış olup olmadığını, davranış, tavır ve eylem
lerini gözönünde bulundurmaları gerektiği kurala bağlanmıştır.
Olayda "Halkla İlİşkiler" dersi yazılı sınavında davacı ile diğer bir
öğrencinin birbirlerinin sınav kağıtlarına bakarak kopye çekmeye yel-
tendikleri, bu öğrencinin sınav gözlemcisi tarafından kağıdının alına-
rak dışarı çıkarılması üzerine, davacının olaya karıştığı ve tartışma
çıkardığı, bunun üzerine sınav gözlemcisinin bu kez davacıya ait sınav
kağıtlarını alarak kendisini kendisini sınav salonundan çıkardığı, dı-
şarıya çıkarılan davacının ise iki kez daha sınav salonuna girerek sı-
nav gözcüsünün ismini öğrenmekte direndiği dava dosyasının içeriğinden
anlaşılmaktadır.
Bu durumda davacının üzerine atılan disiplin suçunu işlediği anlaşıl-
makta ise de; davacının Fakültenin son sınıfı öğrencisi olduğu ve bu
cezanın uygulanması nedeniyle yükümlü bulunduğu derslerin sınavına gir
me olanağı bulunmayacağı, bunun sonucu olarakta fakülteden kaydının
silinmesi gibi daha ağır bir cezalandırma ortamı oluşacağı, ayrıca da-
vacının bugüne kadar hiçbir disiplin cezası almamış olmasının da olay-
da hafifletici etken olduğu konusu da gözönüne alınmadan verilen ceza-
nın iptali istemiyle açılan davanın reddine ilişkin idare mahkemesi
kararında isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenle İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, dava dosyasın
daki bilgi ve belgeler işin esası hakkında karar verilmeye yetkili gö-
rüldüğünden 2577 sayılı yasanın 49.maddesi 2.fıkrası uyarınca işin esa
sının incelenmesine geçilerek davacıya "Bir yarıyıl üniversiteye devam
dan yasaklanma" cezası verilmesine ilişkin Fakülte Yönetim Kurulu kara
rının cezanın ağırlııı nedeniyle iptaline karar verildi.
(DAN-DER, SAYI: 62-63)RD/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA