kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1998 4143 1998 4700 10/12/1998
 
RG'DE YAYIMLANMAYAN BAKAN ONAYI İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN SHÇEK GN.MD.DİSİP-
LİN AMİRLERİ YÖN. UYARINCA GN.MD.TARAFINDAN VERİLEN CEZADA MEVZUATA U-
YARLIK BULUNMADIĞI, ANCAK ÇERCEVE YÖN. NİTELİĞİ TAŞIYAN DİSİPLİN AMİR-
LERİ HK. YÖN. HÜKÜMLERİ UYARINCA GN.MD.TARAFINDAN İŞLEM YAPILABİLECEĞİ
HK.<
Davacının, 657 sayılı Yasanın 125/C-a maddesi gereğince 1/30 oranında
aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali
istemiyle açılan davada, dava konusu disiplin cezasının 198 sayılı Ba-
kan onayı ile yürürlüğe konulan yönetmeliğe göre en üst disiplin amiri
olarak tespit edilen Genel Müdür tarafından verildiği, söz konusu yö-
netmeliğin ise 3011 sayılı Yasa hükümlerine uygun olarak Resmi Gezete-
de yayımlanmadığının görüldüğü, bu durumda ... sayılı Bakan onayı ile
yürürlüğe konulan ve Resmi Gazetede yayımlanmaması nedeniyle yönetme-
lik niteliğine sahip olmayan bir metinde belirtilen yetkisiz amir ta-
rafından verilen disiplin cezasında mevzuata uyarlık bulunmadığı ge-
rekçesiyle dava konusu işlemi iptal eden Ankara 10.İdare Mahkemesinin
... gün ve ... sayılı kararının; işlemin Disiplin Kurulları ve Disip-
lin Amirleri Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olduğu öne sürülerek 2577
sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesi uyarınca temyizen
incelenerek bozulması istemidir.
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmeliğin
4/a maddesinde, "Kurulların başkan ve üyeleri, Başbakanlık ve Bakan-
lıklarda Müsteşarlar, bunlara bağlı kurumlarda, kurumların başında bu-
lunan Müsteşar, Genel Müdür ve Başkanlıkların teklifi ve ilgili Baka-
nın onayı ile görevlendirilirler" hükmü getirilmiştir.
Aynı yönetmeliğin 16/3 maddesinde ise; Başbakanlık ve Bakan-
lıklarda, bunların bağlı kuruluşlarında ilgisine göre Başbakanlık Müs-
teşarı, Bakanlık Müsteşarı, bağlı kuruluşların başında bulunan Müste-
şar, Başkan, Genel Müdür, Genel Sekreter ve Müdürlerin bütün memurla-
rın en üst disiplin amiri olduğu, kurala bağlanmıştır.
Dosya içeriğinden, dava konusu disiplin cezasının 198 sayılı
Bakan onayı ile yürürlüğe konulan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümle-
rine göre en üst disiplin amiri olarak tespit edilen Genel Müdür tara-
fından verildiği, söz konusu yönetmeliğin ise Resmi Gazetede yayımlan-
madığı, yönetmelik niteliğine sahip olmayan bir metinde belirtilen
yetkisiz amir tarafından verilen disiplin cezasında mevzuata uyarlık
bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin idare mahkemesince iptal
edildiği anlaşılmıştır.
Her ne kadar ... tarihli söz konusu Yönetmelik, ... sayılı Ba-
kan onayı ile yürürlüğe girmiş ve Resmi Gazetede yayımlanmamışsa da,
Çerçeve Yönetmelik niteliğini taşıyan Disiplin Kurulları ve Disiplin
Amirleri Hakkındaki Yönetmeliğin yukarıda belirtilen hükümleri uyarın-
ca üst disiplin amiri olan Genel Müdür tarafından işlem yapılabileceği
doğaldır.
Bu durumda; dosyanın esası incelenerek bir karar verilmesi ge-
rekirken, işlemin iptal edilmesinde mevzuata uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle ... İdare Mahkemesi kararının bozulmasına
karar verildi. (MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:100)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA