kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1993 4183 1992 4363 13/10/1993
 
KORUMA ALANINDA KALAN YAPININ KAMULAŞTIRILMASI YAPILMAKSIZIN YIKTIRI-
LAMAYACAĞI HK.<
Dava, 19 parselde bulunan davacıya ait taşınmazın eski eser tescilli
keçepazarı Camisinin koruma alanına alınmasına ve üzerinde bulunan ya-
pının yıktırılmasına dair Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Ka
rarının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; mahallinde yapı-
lan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu 19 no'lu parselin Keçepazarı
Camii'nin koruma alanı içinde bulunduğu sonucuna varılmış, davacıya
ait taşınmazın koruma alanına alınması usul ve mevzuata uygun bulduğu,
öte yandan 2863 sayılı yasanın 15.maddesinde yer alan kural uyarınca,
kamulaştırılmaksızın koruma alanı içinde kalan taşınmazın yıktırılma-
sına olanak olmadığı gerekçesiyle taşınmazın koruma alanına alınmasına
ilişkin bu kısmının iptaline yönelik istemin reddine, sözü edilen kara
rın yapının yıktırılmasına ilişkin ise iptaline karar verilmiş kararın
iptale ilişkin kısmı davalı idarece temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin iptali istemi ile açılan davanın yukarıda özetle-
nen gerekçeyle kısmen reddi kısmen de kabulü yolundaki temyize konu
Eskişehir İdare Mahkemesinin 4.12.1991 günlü, 1991/860 sayılı kararın-
da temyiz edilen bölümünde 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun
49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulun
madığından bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının
iptale ilişkin kısmının onanmasına karar verildi.


BŞ/NÇ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA