kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1984 3133 1984 1012 20/11/1984
 
VERGİ İNCELEMESİ YAPILMADAN PİŞMANLIKLA BEYANDA BULUNULMASININ KAÇAKÇI
LIK KASDININ OLMADIĞINI GÖSTERECEĞİ HK. <
Uyuşmazlık, mükellef kurum adına Mayıs 1978 dönemi için takdir komisyo
nu kararına istinaden kesilen kaçakçılık cezasını; yükümlünün Mayıs
1978 ayı içerisinde çalıştırdığı işçilere ödediği ücretlerden tevkif
vergileri kanuni ve ek süreyi geçirerek pişmanlık hükümlerine göre be-
yan ettiği, beyan üzerine hesaplanan vergi ve pişmanlık hükümlerine gö
re verilen beyannamelerde, pişmanlık şartlarının yerine getirilmemesi
halinde beyanname hiç verilmemiş sayılacağından dönem vergi matrahının
takdir komisyonunca re'sen takdir edilmesinde ve vergi ziyaına sebebi-
yet verildiğinden dolayı ceza kesilmesinde kanun hükümlerine aykırı
bir durum yoksa da ancak, hakkında herhangi bir vergi incelemesi yapıl
madan ve herhangibir takibe uğramadan durumu kendiliğinden vergi daire
sine bildirdiğinden vergi kaçırma kastının varlığından sözedilemiyece-
ğini, Vergi Dairesi ise yükümlünün süresinde beyanname vermemeyi tev-
kif ettikleri vergileri kullandıktan sonra pişmanlıkta bulunmayı bir
yılı aşkın bir zamandan beri devamlı her ay yaptığını, yükümlünün aynı
mevzuda iki defa itirazda bulunduğunu, bunu tekrarlamaktaki gayeleri-
nin tevkif ettikleri vergileri kullanmak ve zaman kazanmak olduğundan
bahisle kaçakçılık cezasının aynen tasdikini istemekte ise de yükümlü-
nün kabunun kendisine verdiği bir hak olan pişmanlıktan faydalanmakta
olduğu, yükümlünün bu haktan faydalanmayı alışkanlık haline getirdiği
vergi dairesince bilindiğine göre yükümlünün pişmanlık hükümlerinden
faydalanmasına fırsat verilmemesi için gerekli yasal işlemlerin yapıla
bileceği, ancak böyle bir işlem yapılmadığı gerekçesiyle kaçakçılık ce
zasını kusura tahvil eden İtiraz Komisyonu kararının bozulması istemin
den ibarettir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan İti
raz Komisyonu kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun
görülmüş olup davada ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulma
sını sağlayacak durumda bulunmadığından davanın reddine karar verildi.
RD/EK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA