kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1988 242 1987 932 18/02/1988
 
AYNI FİİL NEDENİYLE AYNI DİSİPLİN KURULU KARARIYLA DİSİPLİN CEZASI VE-
RİLEN POLİSLERDEN BİRİSİ HAKKINDA SİCİLLERİNİN OLUMLU OLDUĞUNDAN BAHİS
LE YAPILAN ALT CEZA UYGULAMASININ, SİCİLİ İYİ OLAN DİĞER KİŞİ İÇİN DE
YAPILMASI GEREKTİĞİ HK.<
Polis memuru olan davacının meslekten çıkarılmasına ilişkin kararın ip
tali istemiyle İdare Mahkemesinde açılan dava sonucunda verilen ve da-
vanın reddine ilişkin bulunan kararın temyizen bozulması istenilmekte-
dir.
Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 8.maddesinde meslekten çıkarma ceza-
sını gerektiren fiil ve haller sayılırken 6.fıkrasında, "hırsızlık,
güveni kötüye kullanma, sahtecilik, dolandırıcılık, yalan yere tanık-
lık, yalan yere ant, suç tasnii, iftira, irtikap, rüşvet, ihtilas, ır-
za saldırı yada ırza saldırıya teşebbüs etmek" fillerine yer verilmiş
aynı tüzüğün 15.maddesi ile de "kararın verildiği güne kadar geçmiş
hizmetleri olumlu ve sicilleri iyi olan memurlara bu tüzükte gösteri-
len cezanın bir derece aşağısı uygulanabilir." hükmü getirilmiş bulun-
maktadır.
Bozulması istenilen İdare Mahkemesinin red kararının gerekçesi, "dava-
cının Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 8.maddesi 6.fıkrasında belirle
nen fiili işlemediği, ancak, bildiği bir suçlunun izlenmesi ve yakalan
ması için gerekli girişimde bulunmadığı için aynı Tüzüğün 8.maddesi
14.fıkrasındaki fiili işlediğinin anlaşıldığı, bu nedenle sonuç olarak
meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasının yerinde olduğu" şek-
lindedir.
Dava ve soruşturma dosyasının incelenmesinden davacının üzerine atılı
bulunan Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 8.maddesinin 6.bendinde be-
lirtilen ve meslekten çıkarma cezasını gerektiren suçu işlediği anla-
şıldığından, dava konusu işlemde bu yönden hukuka aykırılık bulunmamak
ta ise de; aynı Disiplin Kurulu kararında meslekten ihracına karar ve-
rilen aynı ekipte görevli başka bir polis memurun, kurulca sicil fişi-
nin incelenmesi sonucunda geçmiş hizmetlerinin olumlu, sicilinin iyi
olduğu dikkate alınarak sözü edilen Tüzüğün 15.maddesi gereğince bir
alt ceza olan "24 ay uzun süreli durdurma" cezası ile cezalandırılması
na karar verildiği halde, şahsi dosyasının incelenmesinden geçmiş hiz-
metleri ve sicilleri olumlu olduğu anlaşılan davacı hakkında da anılan
madde hükmü uygulanarak bir alt ceza verilmesi gerekirken, aksi yolda
hareket edilerek davacının bu hükmünden yararlandırılmamasına eşitlik
ilkesine aykırı görülmüştür.
İdare Mahkemesince, bu hususlar dikkate alınmadan verilen red kararı
yerinde bulunmadığından, 2577 sayılı Yasanın 49.maddesi 1.fıkrası uya-
rınca adı geçen mahkeme kararının bozulmasına, aynı maddenin 2.fıkrası
uyarınca işin esasına geçilerek yukarıda belirtilen gerekçeyle Emniyet
Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu kararının davacıya ilişkin kıs-
mının iptaline karar verildi.

(DAN-DER SAYI:72-73)
BŞ/SE


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA