kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1967 450 1967 477 17/11/1967
 
KAMU KURUMU SAYILMAYAN TİCARET VE SANAYİ ODALARININ, 6830 SAYILI YASA
HÜKÜMLERİNE GÖRE KENDİ MENFAATLERİNE TAHSİS EDİLMEK ÜZERE KAMULAŞTIRMA
YAPAMAYACAKLARI HK.(*)<
334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 38.maddesi hükmüne göre
kamulaştırma yetkisi Devlete ve kamu tüzel kişilerine tanınmış bulun-
maktadır. "Mesleki teşekkül mahiyetinde kamu kurumu"olduğu 5590 sayılı
Kanunun 1.maddesinde yazılı Ticaret ve Sanayi Odalarının kamu tüzel
kişileri meyanında bulunmadığı açıktır.
Hernekadar, 6830 sayılı İstimlak Kanununun 1. maddesinde,"amme müesse-
seleri"nin istimlak yapabileceği esası vazedilmiş ise de, bu terimle
kastolunan müesseselerin neler olduğu muvakkat encümen mazbatasında
herhangi bir iltibasa meydan vermiyecek şekilde tarif ve tadat olunmuş
tur:
"Bugün bu nevi müesseseler muhtelif katagoriler arzetmektedir. Bunları
burada, vazedilen Kanunlar muvacehesinde, tadat etmekle bunlar veya
benzerleri ile bundan sonra bu şekil ve şartlarda teessüs edecek ve
aynı gayeleri tahakkuk ettirmek kasdına matuf olarak kurulacak amme
müesseseleri kasdedilmiştir.
Bugün mevcut amme müesseseleri şunlardır:
1- Devlet bütçesi içerisinde mütedavil sermayeli amme müesseseleri;
2-Devlet bütçesi içerisinde mülhak bütçeli gayrimuhtar amme müessese-
leri;
3-Devlet bütçesi içerisinde mülhak bütçeli mütedavil sermayeli ve muh-
tar amme müesseseleri;
4-3460 sayılı Kanuna tabi İktisadi Devlet Teşekkülleri;
5-Milli Korunma Kanununa tevkifan kurulan amme müesseseleri;
6-İller Bankası;
7-Şirket halinde kurulan amme müesseseleri;
8-Tamamen anonim şirket halinde kurulan amme müesseseleri;
9-İşçi Sigortaları Kurumu."
Bu durumda, 6830 sayılı Kanundan daha önce yayınlanmış bulunan 5590
sayılı Kanunla kurulmuş Ticaret ve Sanayi Odaları mezkur İstimlak Ka-
nunu ile kamulaştırma yetkisi tanınan "amme müesseseleri"arasında bu-
lunmamaktadır.
Bu sebeplerle,Ticaret ve Sanayi Odalarınca odaların kendi menfaatleri-
ne tahsis edilmek üzere kamulaştırma yapılmasının mümkün bulunmadığına
karar verildi.

Genel Kurul'un 18.1.1968 gün, E:1968/2 K:1968/5 sayılı kararıyla onan-
mıtır. SG/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA