kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1989 2067 1989 527 31/10/1989
 
DAVACILAR İMAR PLANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI YOLUNDA BAŞVURUDA BULUN-
DUKLARINDAN, İDARECE VERİLEN KESİN CEVAP ÜZERİNE 2577 SAYILI YASANIN
10.MADDESİNE İSTİNADEN SÜRESİNDE DAVA AÇTIKLARI NEDENİYLE MAHKEMECE
OLAYA 2577 SAYILI YASANIN 11.MADDESİ UYGULNARAK DAVANIN SÜREDEN REDDİN
DE İSABET GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Dava, taşınmaz üzerindeki inşaat devam ederken, mevcut plana aykırı
olarak verilen ruhsatın iptali üzerine, 1/5000 ölçekli nazım imar pla-
nı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında değişiklik yapılarak taşın
mazın yeniden konut alanına alınması için yapılan başvuruların reddine
ilişkin işlem ile belediye tarafından inşaat ruhsatının iptaline iliş-
kin işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, Bakırköy Be-
lediyesince 1/5000 ölçekli planı açıklayan ve ruhsatın iptal edildidi-
ğini bildiren yazının davacılara 26.10.1987 gününde tebliğ edildiği,
davacıların 13.11.1987 günlü dilekçe ile idari işleme itiraz ettikle-
ri, 60 gün içinde cevap verilmemesi nedeniyle bu sürenin dolmasından
başlayarak itiraza kadar geçen sürenin mahsup edilip geri kalan 60 gün
içinde bir konuya ilişkin davanın açılması gerektiği; 1/1000 ölçekli
plana karşı 5.5.1988 tarihinde başvurmuş olduklarından, işlemin en geç
bu tarihte bilindiğinin kabulü ile, zımni red süresi olan 60 gün geç-
tikten sonra işlemine başlayan dava açma süresi sonunda yani en geç
12.9.1988 gününe kadar bu plana karşı davanın açılması gerekirken, bu
süreler geçtikten sonra 28.10.1988 gününde açılan davanın süre aşımı
yönünden reddine karar verilmiş, bu karar davacılar tarafından temyiz
edilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, davacılara ait verilen inşaat ruhsatı ile ya
pının devamı sırasında bloklarından birinin 1/5000 ölçekli planda okul
sahasına rastlandığının anlaşılması üzerine ruhsatın iptal edildiği,
bu durumu açıklayan 14.9.1987 günlü yazının davacılara 26.10.1987 gü-
nünde tebliğ edildiği, davacıların 13.11.1987 günlü dilekçe ile Büyük-
şehir Belediye Başkanlığına başvurarak okul alanının başka bir yere
alınmasını yeniden konut alanına dönüştürülesini böylece ruhsatla inşa
atın fiili durumunun korunmasını istedikleri, bu arada 1/1000 ölçekli
plan değişikliğinin de gerçekleşmesi üzerine yine Bakırköy Belediye
Başkanlığına 6.5.1988 tarihinde başvurarak aynı isteğin yenilendiği,
Büyükşehir Belediyesince davacılara hitaben yazılan 29.6.1988 günlü ya
zı ile konunun incelenmekte olduğu ve daha sonra bilgi verileceğinin
ifade edildiği, en son Bakırköy belediye başkanlığının 1.9.1989 günlü
yazısı ile, büyükşehir belediyesine yapılan ilk başvuru ilgi tutularak
itirazlarının reddedildiğinin kesin olarak bildirildiği, bu yazının
16.9.1988 tarihinde tebliği üzerine davanın 28.10.1988 tarihinde açıl-
dığı anlaşılmaktadır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10.maddesinde; ilgililerin
idari davaya konu olabilecek bir işlem yapılması için idari makamlara
başvurabilecekleri, 60 gün içinde cevap verilmezse isteğin reddedilmiş
sayılacağı, bu sürenin dolmasından sonra süresi içinde dava açılabile-
ceği, idarece verilen cevap kesin değilse ilgililerin dava açabileceği
gibi gibi kesin cevabı da bekliyebilecekleri, bu takdirde dava açma sü
renin işlemiyeceği, dava açılmayan durumlarda sürenin bitmesinden son-
ra yetkili makamlarca cevap verilmesi durumunda cevabın tebliğinden
itibaren dava süresinin yeniden işlemeye başlayacağı ifade edilmiş bu-
lunmaktadır.
Yukarıda da açıklandığı gibi davacıların imar planında değişiklik ya-
pılması yolundaki isteklerine önce kesinlik taşımayan bir cevap veril-
miş, davacılar kesin cevabı beklemişler ve kesin red cevabının tebliği
üzerine de 10.madde hükümlerine uygun olarak hesaplanan süre içinde da
valarını açmışlardır.
Davacıların idareye başvurusu yeni bir işlem teisisi niteliğinde oldu-
ğu halde mevcut işlemlere karşı başvuru durumunu düzenleyen 11.madde
hükümlerinin uygulanmasında ve bu madde hükümlerine göre davanın süre
aşımı yönünden reddedilmesinde isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulması-
na karar verildi.


BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA