kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1984 4223 1980 10257 03/12/1984
 
657 SAYILI KANUNUN 68/B BENDİ UYARINCA KAZANILMIŞ HAKKININ BİR ÜSTÜ O-
LAN KADROYA ATANAN VE BU KADRODAN AYLIK ALAN DAVACININ, MÜKTESEP HAK-
KINA UYGUN 2.DERECE KADROYA ATANMASINDA HUKUKA AYKIRILIK GÖRÜLMEDİĞİ
HK.<
Dava, Akdeniz Bölge Zirai Araştırma Esntitüsü Müdürlüğü emrinde 1.dere
ce 1.kademede 1050 ek gösterge ile başmühendis olarak çalışmakta iken
aynı görevden kadro derecesinin bir derece düşürülerek 2.derecenin 2.
kademesine ve 940 ek göstergeye getirilmesine ilişkin işlemin iptali
ve yoksun kaldığı aylık farklarının tanzimi istemiyle açılmıştır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinde asıl olarak
memurun kazanılmış hak derecsine uygun kadroya atanması ve aylığınında
bu kadroya göre ödenmesi kabul edilmiştir. İlgilinin kazanılmış hak
derecesi altında bir kadroya atanması, istemine bağlı kılınmış, daha
üst kadroya atanma koşullarıda aynı yasanın 68.maddesinin (B) bendinde
düzenlenmiştir.
İncelenen dosyada, 68.maddenin (B) bendi uyarınca kazanılmış hakkının
bir üstü olan kadroda bulunan ve bu kadroya göre aylık almakta olan da
vacının, bu dereceye terfi sırası gelip boş kadro bulunmaması nedeniy-
le terfi edemeyen diğer memurlara kadro temin edilmek amacı ile idare
içinde genel bir düzenleme sonucu müktesep hakkına uygun 2.derece kad-
roya bu derecenin 2.kademesi ile atandığı anlaşılmış olup, yukarıda
yapılan açıklamalar karşısında işlemde hukuka aykırılık görülmediği
gibi, aylık farklarının tazmini istemininde hukuki dayanağı bulunma-
maktadır.
Belirtilen nedenlerle, davanın reddine karar verildi.


BŞ/ZK

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA