kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1994 2187 1991 4151 21/04/1994
 
BİRDEN ÇOK VERGİ DAİRESİNİN YETKİ ALANINDA FAALİYETİ BULUNAN YÜKÜMLÜ-
LERİN GELİR YA DA KURUMLAR VERGİSİ BAKIMINDAN BAĞLI OLDUKLARI VERGİ
DAİRESİNCE KATMA DEĞER VERGİSİNİN TARH OLUNMASI GEREKMEKTE İSE DE, OLA
YIN NİTELİĞİ GEREĞİ, ŞUBENİN OLDUĞU YER VERGİ DAİRESİNCE TARH EDİLME-
SİNDE HUKUKİ İSABETSİZLİK BULUNMADIĞI HK.<
İnceleme raporuna istinaden 1986 yılı için yükümlü adına salınan kaçak
çılık cezalı katma değer vergisini; yükümlünün ihracat istisnası nede-
niyle Uray Vergi Dairesinden aldığı katma değer vergisinin, 3065 sayı-
lı Katma Değer Vergisi Kanununun 43.maddesinin 2.bendine aykırı olarak
alındığının sonradan inceleme sonucu anlaşılması üzerine kaçakçılık
cezalı tarhiyat yapılmış ise de, 3065 sayılı Kanunun 43.maddesinin 2.
bendinde, mükellefin, ayrı ayrı vergi dairelerinin faaliyet bölgelerin
de iş yerleri varsa, katma değer vergisinin, gelir veya kurumlar vergi
si yönünden bağlı olduğu vergi dairesi tarafından tarh olunacağının
hükme bağlandığı, olayda yükümlünün ayrı ayrı Ankara ve Mersin Vergi
dairelerinin faaliyet bölgelerinde iş yeri olduğu ve gelir vergisi yö-
nünden Ankara Doğanbey Vergi Dairesine bağlı bulunduğu ihtilafsız ol-
duğundan, katma değer vergisinin anılan madde hükmü uyarınca Doğanbey
Vergi Dairesince tarh olunması ve beyannamelerin adı geçen vergi daire
sine verilmesi gerektiğinin açık bulunduğu, bu durumda Mersin Uray Ver
gi Dairesince sehven alınan beyannameler dolayısıyla yapılan katma de-
ğer vergisi iadesinin geri istenilmesinde yasal isabetsizlik görülmedi
ği, öte yandan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 369.maddesinin 1.fıkra-
sında, yetkili makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlış izahat
vermiş olmaları halinde vergi cezası kesilmeyeceği belirtildiğinden,
Uray Vergi Dairesince yazı ile yükümlüye katma değer vergisi beyanname
lerini vermesi hususunda yanlış izahatta bulunulmuş olması ve olayda
yanılma halinin mevcut bulunması karşısında kesilen cezada yasal isa-
bet bulunmadığı gerekçesiyle vergi aslını onayıp cezayı kaldırmak sure
tiyle değişiklikle onayan İçel 2.Vergi Mahkemesinin 19.6.1991 günlü ve
1991/312 sayılı kararının; vergi dairesince, kesilen cezanın yerinde
olduğu, bu itibarla kararın cezaya ilişkin kısmında isabet bulunmadı-
ğı, yükümlüce, Uray Vergi Dairesinin talebi üzerine katma değer vergi-
si beyannamelerini adı geçen vergi dairesine verdikleri ve iadeleri al
dıkları, verdikleri her katma değer vergisi beyannamesinde iş merkezi
olarak Ankara'yı, şube olarak da Mersin'i gösterdikleri, yanıltma neti
cesi beyannamelerin davalı idareye verildiği, Türkiye Cumhuriyeti Mali
yesi tek olduğuna göre, beyannamenin herhangi bir vergi dairesine ve-
rilmesiyle mükellefiyetin yerine getirilmiş sayılması gerektiği ileri
sürülerek bozulması istenilmektedir.
3035 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 43.maddesinin 2.bendinde, mü
kellefin ayrı ayrı vergi dairelerinin faaliyet bölgelerinde iş yerleri
varsa, katma değer vergisinin, gelir veya kurumlar vergisi yönünden
bağlı olduğu vergi dairesi tarafından tarh olunacağı hükme bağlanmış-
tır.
Olayda, iş merkezi Ankara olan yükümlünün Mersin'de şubesi bulunduğu,
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra
Uray Vergi Dairesince katma değer vergisi beyannamelerinin dairelerine
verilmesi hususunun yükümlüye yazılı olarak bildirilmesi üzerine 1.1.
1985 tarihinden 1986 yılı Eylül ayına kadar beyannamelerini adı geçen
vergi dairesine veren yükümlünün ihracat istisnası nedeniyle katma de-
ğer vergisi iadesi aldığı, bilahare İçel Defterdarlığı vergi kontrol
memurluğunca yükümlünün gelir vergisi yönünden öteden beri Ankara Do-
ğanbey Vergi dairesi mükellefi olduğunun saptanması üzerine, katma de-
ğer vergisi beyannamelerinin Doğanbey Vergi Dairesi yerine Uray Vergi
Dairesine verilerek vergi iadesi alınmasının 3065 sayılı Kanunun 43.
maddesinin 2.bendi hükmüne aykırı olduğu yolunda düzenlenen basit rapo
ra dayanılarak kaçakçılık cezalı tarhiyat yapılmış bulunmaktadır.
Herne kadar, 3065 sayılı Kanunun 43.maddesinin 2.bendinde, birden çok
vergi dairesinin faaliyet bölgesinde iş yeri olanların katma değer ver
gisinin, gelir ya da kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi
dairesince tarh olunacağı belirtilmekte ise de, Uray Vergi Dairesince
mükellefiyeti tesis edilen ve keyfiyetin kendisine bila tarih ve 29798
sayılı yazı ile bildirilmesi üzerine, 1.1.1985 tarihinden itibaren ver
diği katma değer vergisi beyannamelerinde iş merkezi olarak Ankara'yı,
şube olarak da Mersin'i gösteren yükümlüye ihracat istisnası nedeniyle
iadeye hak kazandığı katma değer vergisi iadelerinin yapıldığı ve iade
lerin haksızlığı hususnda herhangi bir inceleme ve tespitin mevcut ol-
madığı, ayrıca yükümlü tarafından katma değer vergisi iadesi hususunda
Doğanbey Vergi Dairesi nezdinde yapılmış bir başvurunun da bulunmadığı
anlaşılmaktadır.
Bu durumda, Uray Vergi Dairesinin yazılı bildirimi üzerine katma değer
vergisi beyannamelerini, bu vergi dairesine vererek ihracat istisnası
nedeniyle vergi iadesi alan yükümlüye vergi dairesinin yetkisizliği ne
denine dayanarak kusur izafesi mümkün olamayacağı cihetle yazılı gerek
çe ile tesis edilen mahkeme kararında isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle vergi dairesi temyiz isteminin reddine, yükümlü
temyiz isteminin kabulüyle, mahkeme kararının bozulmasına karar veril-
di.
BŞ/ES
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA