kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1999 2237 1999 731 26/05/1999
 
GARANTİ KAPSAMINDA YAPILAN SATIŞLAR DOLAYISIYLA ELDE EDİLEN HASILAT-
TAN, BU KAPSAMDA YAPILABİLECEK GİDERLER NEDENİYLE, GARANTİ SÜRESİNİ
İZLEYEN YILLARA TAŞAN KISIM İÇİN GARANTİ GİDER KARŞILIĞI AYRILMASINA
OLANAK BULUNMADIĞI HK.<
Davacı kurum, 1997 yılında garanti kapsamında yapılan satışlar dolayı-
sıyla elde ettiği hasılattan, bu kapsamda yapacağı giderler için ga-
ranti süresini izleyen yıllara taşan kısmı için "garanti gider karşı-
lığı" ayrılması gerektiği görüşüyle 1998/4 üncü ayı muhtasar beyanna-
mesini ihtirazi kayıtla vererek ödenen vergi ve fon payının iadesi is-
temiyle dava açmıştır. ... Vergi Mahkemesi ... günlü ve ... sayılı
kararıyla; Vergi Usul Kanunu'nun 288 inci maddesinde, karşılıkların,
"Hasıl olan veya husulü beklenen fakat miktarı katiyetle kestirile me-
yen ve teşebbüs için bir borç mahiyeti arz eden belli bazı zararları
karşılamak maksadıyla hesaben ayrılan meblağlar" olarak tarif edildiği
ve karşılıkların mukayyet değerleriyle pasifleştirilmek suretiyle de-
ğerleneceğinin hükme bağlandığı, anılan maddenin sınırsız bir şekilde
karşılık ayrılmasına olanak vermediği, bu maddeye göre karşılık ayrı-
labilmesi için ortaya çıkan veya olması beklenen bir borcun bulunması
ve bu borcun da ilgili döneme ait bir gider niteliği taşıması gerekti-
ği, oysa dava konusu olayda hangi araçlar için ne ölçüde borç altına
girileceğinin belirsiz olduğu anlaşıldığından, yapılan tahakkukta ka-
nuna aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar vermiş-
tir. Davacı kurum, garanti kapsamında yapılan satışlarda garanti be-
delinin de satış bedeline dahil olduğu, dolayısıyla ileriki yıllarda
yapılacak garanti giderlerinin hasılatın elde edildiği yıla ait oldu-
ğu, tutarı kesin olarak saptamak mümkün olmadığı için cari yılda yapı-
lan garanti giderleri baz alınarak bulunan tutarın karşılık olarak ay-
rılması gerektiğini ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.
Uyuşmazlık, garantili olarak yapılan satışlarla ilgili olarak,
garanti nedeniyle yapılan giderlerin ileriki yıllara sarkan kısımları
için karşılık ayrılıp ayrılamayacağına ilişkindir.
Karşılıklar, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 288 inci madde-
sinde "Hasıl olan veya husulü beklenen fakat miktarı katiyetle kesti-
rilemeyen ve teşebbüs için bir borç mahiyetini arz eden belli bazı
zararları karşılamak maksadıyla hesaben ayrılan meblağlara karşılık
denir." şeklinde tanımlanmış olup, maddede karşılıkların mukayyet de-
ğerleriyle pasifleştirilmek suretiyle değerleneceği belirtilmiştir.
Maddede karşılıkların genel olarak tanımı yapılmış olup, sadece bu
maddeye dayanarak karşılık ayrılmasına olanak bulunmamaktadır. Çeşitli
vergi kanunlarında, ayrılacak karşılıklar tek tek sayılmıştır. Türk
Ticaret Kanunu'nun 465 ve 466 ncı maddelerinde belirtilen yedek akçe-
ler karşılıklara benzemekle birlikte, tam anlamıyla karşılık değildir-
ler. Yedek akçeler Türk Ticaret Kanunu'na göre safi kardan ayrılmakta
olup, karşılıklar ise mali bilonçoda gösterilen ve kardan indirilebi-
len türde bilançonun pasifinde yer alan hesaplardır. Dolayısıyla, doğ-
ması muhtemel herhangi bir zarar nedeniyle karşılık ayrılabilmesi için
mutlaka bir kanun hükmüne ihtiyaç vardır.
Kaldı ki, Kanun maddesinde hasıl olan veya husulü beklenen "za-
rar"lardan bahsedilmiş olup, garanti kapsamında yapılacak tamir, bakım
ve değiştirme giderleri zarar kapsamına girmemektedir. Ayrıca garanti-
li olarak satılan mallar için ileride ne tür ve ne miktarda bir gider
yapılacağı belli olmadığı gibi, henüz tahakkuk etmiş bir giderden de
bahsetmek mümkün değildir.
Bu durumda, garanti kapsamında yapılan satışlar nedeniyle üst-
lenilecek giderlerin, cari yıldan sonraya sarkması muhtemel kısımları
için mali bilançoda karşılık ayrılarak kardan indirilmesine olanak bu-
lunmamaktadır.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine karar verildi. (YK/ES)
(DAN-DER; SAYI:102)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA