kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1990 232 1988 2562 28/02/1990
 
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTE BULUN-
DUĞU DÖNEMDE BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ BU-
LUNDUĞU NEDENİYLE BİLİRKİŞİLERCE BU PLANIN BAKANLIKCA ŞEHİRCİLİK İLKE-
LERİ VE KAMU YARARI AÇISINDAN İNCELENDİĞİ VARSAYISINDAN HAREKETLE UY-
GUN GÖRÜLDÜĞÜ BELİRTİLMİŞ VE BU RAPOR DOĞRULTUSUNDA MAHKEMECE DAVA
REDDEDİLMİŞSE DE DAVA KONUSU İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN YARGISAL DENE-
TİMİNİN YAPILABİLMESİ AÇISINDAN BU DEĞİŞLİĞİN ŞEHİRCİLİK İLKELERİ,
PLANLAMA ESASLARI VE KAMU YARARI YÖNÜNDEN UYGUN OLUP OLMADIĞININ DE-
ĞERLENDİRİLMESİNİN YAPILMASI GEREKTİĞİ HK.<
Dava, taşınmazın park yeri olarak belirlenmesine ilişkin imar planı
değişikliği işleminin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince yö-
rede yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor-
da, imar planı değişikliğinin 6785/1605 sayılı Yasa dönemine isabet
ettiği, bu nedenle, olayın bu dölem imar mevzuatı itibariyle şehirci-
lik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararını açısından incelenmesi
gerektiği, 6785/1605 sayılı Kanun döneminde planların ancak anılan ka-
nunun 29.maddesi gereğince değiştirilebileceği, belediye meclislerince
imar planları kabul edildikten sonra bakanlığa gönderildiği, bakanlı-
ğın bunları aynen ve değiştirerek onamaya ve değiştirilmek üzere iade-
ye yetkili olduğu, bakanlığın belediyelerin öneri plan değişiklik tek-
liflerini belirli kriterlere göre incelendiği ve teklifin yoğunluk
azaltıcı bir nitelikte olması nedeniyle bakanlıkça benimsendiği kanaa-
tine varıldığı ayrıca belediye meclis kararında a- planda merkezde bir
park yerinin ayrılmamış olması, b- tadilat alanının çevresinin kamuya
ait olması c- alanın yayaca işlek bir yerde bulunması ve çevresiyle
ilişkilerinin yoğun bir yerde oluşu gibi gerekçelerin bulunduğunun be-
lirtildiği sonuç olarak, bakanlık yetki ve iradesini imar kanunu ve
kendi koyduğu kriterlere göre ele alarak kullandığından bahse mevzu
işlemde şehircilik esasları ve kamu yararı açısından çelişkili bir du-
rum olmadığının bildirilmesi karşısında işlemde isabetsizlik görülme-
diği belirtilerek dava reddedilmiş, bu karar davacılar tarafından tem-
yiz edilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, davacının taşınmazı için imar planıyla geti-
rilen yeşil alan kullanımının olay tarihinde yürürlükte olan mevzuat
hükümlerine göre Bakanlıkça onaylanmış olmasının onay aşamasında pla-
nın şehircilik ilkeleri ve kamu yararı açısından incelendiği varsayımı
ile bilirkişilerce uygun görüldüğü, ancak imar planının yargısal dene-
timinde gözönüne alınması gereken uyuşmazlık konusu taşınmazın yeri,
büyüklüğü, konumu, çevresiyle ilişkileri ve işlevi açısından imar pla-
nında ayrıldığı amaca uygun olup olmadığı hususlarının şehircilik il-
keleri, planlama esasları ve kamu yararı yönünden değerlendirmesinin
yapılmadığı anlaşıldığından bu rapora dayanılarak davanın reddi yolun-
da verilen kararda isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle eksik incelemeye dayanan temyize konu İdare Mah-
kemesi kararının bozulmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilme-
sine karar verildi.(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA