kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1993 825 1992 1169 05/03/1993
 
ISLAH İMAR PLANI ÜZERİNDE YAPILAN DÜZENLEME İLE HER PARSELDEN FARKLI
ŞEKİLDE DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI ALINDIĞINDAN, MAHKEMECE ÇELİŞKİLİ Bİ-
LİRKİŞİ RAPORUNA İTİBAR EDİLEREK DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİNDE
İSABET GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Dava, taşınmazıda kapsayan alanda imar ıslah planına dayanılarak yapı-
lan düzenleme işleminin iptali dileğiyle açılmış, İdare Mahkemesince
2981 sayılı Yasanın 10/C maddesinin metni açıklanarak mahallinde yap-
tırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen bilirkişi
raporu ile dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte incelenmesinden, iş-
lemin sağlıksız yapılaşmasının önlenmesi ve korunması gerekli yapıla-
rın korunması amacıyla yapıldığının anlaşıldığı, düzenlemede 2981/3290
sayılı yasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmiş, karar
davacı tarafından temyiz edilmiştir.
2981 sayılı Yasanın 3290 sayılı Kanunla değişik 13.maddesinin (C) ben-
dinde ıslah imar planlarının belediye veya valiliklerce mümkün olduğu
kadar fiili durum dikkate alınarak ve yapılaşma şartlarının da belir-
lenerek yapılacağı, aynı yasanın 18.maddesinin (C) bendinde de ıslah
imar planı uygulamaları gereği gecekondu ve imar mevzuatına aykırı ya-
pılanmış sahalarda arsanın % 35 ine kadar düzenleme ortaklık payı alı-
nabileceği kuralları yer almıştır.
Anılan maddede sözü edilen % 35 oranındaki düzenleme ortaklık payının
mutlak bir değeri ifade etmediği, ancak düzenlemeye tabi tutulan yer-
lerin ihtiyacı olan yol, otopark, yeşil alan ve cami gibi umumi hizmet
ve tesislerin gerçekleştirilebilmesi için hesaplanacak oran kadar alı-
nabileceği açıktır.
Olayda ise, davacıya ait taşınmazın da içinde yer aldığı, bölgede imar
ıslah planı yapıldığı, anılan plana dayanılarak yapılan düzenlemede i-
se her parselden farklı oranlarda düzenleme ortaklık payı alındığı,
bunun nedeninin de ne davalı idarenin savunmasında ne de düzenlemeye
ilişkin belgelerde açıklanmadığı temyiz dosyasının incelenmesinden an-
laşılmaktadır.
Nitekim İdare Mahkemesince karara dayanak alınan bilirkişi raporunda
da, belediyenin plan sınırı içerisinde hangi oranda ortaklık payı ke-
seceğine ancak plan sınırları içindeki donatı alanlarının hesaplanarak
karar verebileceği hususuna değinildiği, buna karşın anılan raporda
düzenlemenin şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olduğu sonucuna
varıldığı keza dosyadaki bilirkişi raporundan anlaşılmaktadır.
Bu durumda, dava konusu düzenlemede mevzuata uyarlık bulunmadığı göz-
önüne alınmaksızın niteliği yukarıda açıklanan çelişkili bilirkişi ra-
poruna itibar edilmek suretiyle davanın reddinde yasal isabet görülme-
miştir.
Açıklanan nedenlerle usul ve yasaya aykırı temyize konu İstanbul 5.
İdare Mahkemesinin 24.1.1992 günlü, 1992/62 sayılı kararının bozulma-
sına karar verildi.

ŞT/SE 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA