kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1982 541 1980 5000 29/01/1982
 
TARİFE KARARININ YÜRÜRLÜK TARİHİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE AYRICA TARİFENİN
ESASINDA BAZI DÜZELTMELER YAPILMASI SURETİYLE ONANMASINA İLİŞKİN BAKAN
LIK İŞLEMİNDE MEVZUATA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<
Uyuşmazlık; Belediye Meclisi kararı ile tespit edilen havagazı tarife-
sinin değiştirilerek onanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı işleminin iptali isteğinden ibarettir.
Dava, Ankara Belediye Meclisince tespit edilen Ankara Belediyesi hava-
gazı tarifesinin 1.2.1980 olan yürürlük tarihinin 1.3.1980 tarihi ola-
rak değiştirilmesi ayrıca tarifenin esasında bazı düzeltmeler yapılma-
sı suretiyle onanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
kararının iptali isteğiyle açılmıştır.
Bir kamu hukuku kurumu olan idari vesayet; merkezi idareye yerinden yö
netim idarelerinin bazı kararlarını, idari işlem veya eylemlerini kamu
yararı açısından denetleme amacıyla tanınmış ve yasa hükümleriyle sı-
nırlı bir yetkidir. Bu nedenle vesayet makamının onama işlemi, yerinde
yönetim idaresinin kararının bir unsuru değildir. Çünkü karar özerkli-
ği olan ve kendi adına irade beyanına yetkili bulunan yerinden yönetim
idaresinin iradesinden doğmuş bir hukuki tasarruf olup, İdari vesaye-
tin uygulanması olan onama, idari tasarrufun dışında kalmaktadır. İda-
ri vesayeti haiz olan merkezi idare yasada belirli sınırlar içinde ye-
rinden yönetim idaresinin kararını değiştirerek veya aynen onar, ip-
tal eder veya yürütülmesi erteleyebilir. Fakat merkezi idarenin, ye-
rinden yönetim idarelerinin kararları üzerinde değişiklik yapabilmesi
ancak açık bir yasa hükmünün mevcudiyeti ile mümkündür.
7347 sayılı kanunun 1.maddesinin 2.fıkrası (b) bendi ile elektrik, ha-
vagazı ve belediyelerce işletilen taşıt tarifelerinin Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığının onayı ile yürürlüğe gireceği öngörülmüş olup,
aynı yasa ile vesayet makamı durumundaki bakanlığın yetkileri tarife
esaslarını tespit ve tasdik ve tatbikatını Kontrol ile sınırlandırıl-
mıştır. Bunun dışında bakanlığa anılan tarifelerde değişiklik yapma
hususunda herhangi bir yasa hükmü ile yetki tanınmış değildir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, E.G.O. Genel Müdürlüğü ve An-
kara Belediye Meclisinin düzenlediği tarifede, tespit edilen tarife
esaslarına aykırılık görülmesi halinde tasdik edilmiyerek geri gönde-
rilmesi gerekirken Belediye Meclisinin yerine geçmek suretiyle bizzat
tarifede düzeltme yapılarak yürürlüğe konulmasına ilişkin dava konusu
kararda, belirtilen hukuki duruma uyarlık bulunmamaktadır.
Öte yandan, idari tasarrufların geçmişe uygulanamayacağı ve ancak ve-
rildikleri tarihten başlayarak ileriye dönük olarak hukuki sonuçlar
doğurabileceği idare hukukunun genel ilkelerindendir. Olayda, yerinden
yönetim idaresinin karar organı olan Ankara Belediye Meclisi 16.3.1980
tarihinde havagazı tarifesini düzenliyerek Bakanlık onayına sunduğuna
göre, bu tarifenin yürürlük tarihinin anılan tarihten geriye geçerli
olarak tespiti ve uygulanması hukuken mümkün değildir. Bu durumda ge-
rek Belediye Meclisince yürürlük tarihinin 1.2.1980 tarihinden geçerli
olarak kabul edilmesi, gerekse idari vesayet makamı olan Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yürürlük tarihinin 1.3.1980 olarak sap-
tanması, yukarıda anılan idare hukukunun genel ilkesine uygun bulunma-
maktadır. Ancak, E.G.O. Genel Müdürlüğü ve Ankara Belediyesince açılan
bu davada davacı aleyhine tarifenin yürürlük tarihi hakkında karar ve-
rilemiyeceği de açıktır.
Açıklanan nedenlerle Ankara Belediye Meclisince hazırlanan havagazı
tarifesinin değişiklikle onanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı kararının iptaline karar verildi.

(MS/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA