kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1997 4168 1996 2993 06/11/1997
 
1- TÜRK VATANDAŞLIĞINA ALINIP ALINMAMA KONUSUNDA 403 SAYILI YASA İLE
İDAREYE TANINAN TAKDİR YETKİSİNİN, DEVLETİN HÜKÜMRANLIK HAKKININ BİR
SONUCU OLDUĞU;
2- DEVLETİN GENEL GÜVENLİĞİ VE SİYASİ ÇIKARLARI DİKKATE ALINARAK, 403
SAYILI YASANIN TANIDIĞI TAKDİR YETKİSİ ÇERÇEVESİNDE DAVACI HAKKINDA
TESİS OLUNAN İŞLEMDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
Ürdün uyruklu olan davacının, T.C Vatandaşlığına alınması isteminin
reddine ilişkin ... tarih ve ... sayılı işlemin iptali istemiyle açı-
lan dava sonucunda Ankara 4. İdare Mahkemesince dava konusu işlemin
iptali yolunda verilen 1995/1965 sayılı kararın temyizen incelenip bo-
zulması istenilmektedir.
Açılan bu dava sonucunda, Ankara 4. İdare Mahkemesince, vatan-
daşlığa alınmak isteyenler Kanunda belirtilen şartları taşıyor olsalar
bile vatandaşlığa alınıp alınmamalarının Bakanlar Kurulunun takdirine
bağlı olduğu, bu takdir yetkisinin de objektif esaslara göre kullanıl-
ması gerektiği, dava dosyasının incelenmesinden; Ürdün uyruklu, 1979
yılında öğrenimi nedeniyle Türkiye'ye gelen 1985 yılında ODTÜ Kimya
Mühendisliği Bölümünden mezun olan, T.C. Vatandaşı bir bayanla evli
olup, bir çocuğu bulunan davacı hakkında yaptırılan soruşturma sonu-
cunda, durumu güvenlik bakımından sakıncalı görülerek vatandaşlığa a-
lınma talebi reddedilmiş ise de; davacı hakkında belirtilen hususların
iddiadan ibaret olduğu, somut bilgi ve belgeye dayalı güvenlik bakı-
mından sakıncalı olduğuna ilişkin bir tesbitin bulunmadığı anlaşıldı-
ğından, davacının talebinin reddedilmesinde hukuka uyarlık görülmediği
gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.
Davalı idare tarafından, anılan idare mahkemesince verilen
1995/1965 sayılı kararın yerinde olmadığı ileri sürülerek temyizen in-
celenerek bozulması istenilmektedir.
Temyizen incelenen kararda da belirtildiği gibi, Türk Vatandaş-
lığına alınmak istiyenler kanunda öngörülen şartları taşıyor olsalar
bile vatandaşlığa alınıp alınmamaları hususu Bakanlar Kurulunun takdi-
rine bağlıdır.
Türk Vatandaşlığına alınıp alınmama konusunda idareye 403 sayı-
lı Yasa ile tanınan takdir yetkisi, Devletin hükümranlık hakkının bir
sonucu olup; koşulları bulunan herkesin isteği halinde Türk Vatandaş-
lığına mutlak şekilde kabul edilebileceği yolunda mevzuatta herhangi
bir hüküm bulunmamaktadır.
Dava ve temyiz dosyasının incelenmesinden; 1979 yılında yurda
giren ve 1985 yılında ODTÜ Kimya Mühendisliği Fakültesinden mezun o-
lan, Türk bir bayanla evli olup, bir çocuğu bulunan davacının, Ürdün
Büyükelçiliği Başkatibinin öldürülmesi olayına adının karışması nede-
niyle 1986 yılında sınırdışı edildiği, Türk Vatandaşı ile evli oluşu
nedeniyle hakkındaki yurda girme yasağının kaldırılarak kendisine ika-
met izni verildiği anlaşılmaktadır.
Davacının Türk Vatandaşlığına alınması istemiyle yaptığı başvu-
ru üzerine, hakkında yaptırılan soruşturmaya dayalı olarak vatandaşlı-
ğa alınmasının genel güvenlik bakımından sakıncalı olduğu sonucuna u-
laşılarak istemi reddedilmiştir.
Bu durumda, Devletin genel güvenliği ve siyasi çıkarları dikka-
te alınarak, 403 sayılı Yasanın tanıdığı takdir yetkisi çerçevesinde
davacı hakkında tesis edildiği anlaşılan işlemde hukuka aykırılık bu-
lunmamakta olup; dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu ka-
rarda hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile
Ankara 4. İdare Mahkemesince verilen ... tarih ve 1995/1965 sayılı ka-
rarın bozulmasına; karar verildi. (KT/ES)
(DAN-DER; SAYI:96)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA