kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1993 910 1993 12 08/03/1993
 
GECEKONDUNUN BULUNDUĞU BELEDİYEYE AİT YER İMAR PLANINDA BLOK YAPILANMA
YA AYRILDIĞINDAN, ANILAN GECEKONDUNUN BURADA KORUNMASININ MÜMKÜN OLMA-
MASI NEDENİYLE VE GECEKONDU SAHİBİNE DE BAŞKA BİR YERDEN ARSA TAHSİS
EDİLMESİ KARŞISINDA TAPU TAHSİS BELGESİNİN İDARECE İPTALİNDE İSABETSİZ
LİK GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Dava; taşınmaz üzerinde bulunan gecekondunun tasfiye edilerek Eyüp-Ali
beyköy Gecekondu Önleme Bölgesinde arsa tahsisi yapılmasına ve davacı-
ya verilen tapu tahsis belgesinin iptal edilmesine ilişkin işlemlerin
iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; davacının üzerinde tapu
tahsis belgeli gecekondusu bulunan dava konusu taşınmazın kat karşılı-
lığı ihalesine karar verilmiş olmasının gecekondunun muhafaza edileme-
yecek yapılardan olduğunu göstermeyeceği gerekçesiyle dava konusu iş-
lemlerin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı belediye vekilince
temyiz edilmiştir.
2981/3290 sayılı Yasanın (13/b) maddesinde; Hazine, belediye, il özel
idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde olan veya
bu Kanun uyarınca mülkiyetlerine geçen arsa veya araziler üzerinde, ıs
lah imar planları ile meydana getirilen imar parselleri içinde hak sa-
hiplerine, yapılarının işgal ettiği arazide dikkate alınarak ıslah
imar planında getirilen ölçülere uygun şekilde arsa veya hisse tahsis
edilir. Gecekondusu muhafaza edilemeyen hak sahiplerine aynı bölgede
veya diğer gecekondu ıslah veya önleme bölgesinde başka bir arsa veya
hisse verilir..." kuralına yer verilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden; davacının üzerinde gecekondusunun yer aldığı
belediyeye ait taşınmazın onaylı imar planında blok yapılanma alanında
kaldığı, bu nedenle, gecekondunun muhafaza edilmesi ve bulunduğu yerde
korunmasının mümkün olmaması karşısında, taşınmazın davalı belediyece
kat karşılığı ihalesine karar verildiği ve gecekondu hak sahibine de
Eyüp-Alibeyköy Gecekondu Önleme Bölgesinde arsa tahsis edildiği, gece-
kondu enkaz bedelinin de bankaya bloke edildiği anlaşılmaktadır.
Tapu tahsis belgesinin gecekondunun 10.11.1985 tarihinden önce yapıldı
ğını gösteren bir belge olduğu, bulunduğu yerde korunması mümkün olma-
yan gecekondunun sahibi olan davacıya bir başka yerde arsa tahsis edil
mesi nedeniyle yukarıda yer alan yasa kuralı uyarınca tesis edilen da-
va konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Bu durumda İdare Mahkemesince dava konusu edilen işlemlerin iptaline
karar verilmesinde isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyize konu İstanbul 4.İdare Mahkemesinin 29.9.
1992 günlü, 1992/1164 sayılı kararının bozulmasına karar verildi.
BŞ/ES
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA