kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1991 1209 1991 118 16/05/1991
 
3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18.MADDESİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİĞİN 10-A MAD
DESİ HÜKMÜNÜN MUTLAK UYGULAMASI GEREKLİ BİR KURAL OLMADIĞI, MÜMKÜN OL-
MASI HALİNDE DÜZENLEME İLE OLUŞACAK İMAR PARSELLERİNİN AYNI YERDEKİ VE
YAKININDAKİ ESKİ PARSELE TAHSİSİNİN SAĞLANMASINI ÖNGÖRDÜĞÜ HK.<
Dava, taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca düzen-
lemeye tabi tutulmasına ilişkin Belediye Encümeni Kararının iptali is-
temiyle açılmış, İdare Mahkemesince, uyuşmazlığın çözümlenebilmesi
için, mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzen
lenen bilirkişi raporunda davacıya eski kadastro parselinin bulunduğu
yerde 8 ayrı müstakil parsel verildiği, kalan kısmın ise davacının es-
ki parseline uzak dört ayrı imar parselinden hisse verilmek suretiyle
tahsis edildiği davacının eski parselinin olduğu yerde oluşturulan ye-
ni parsellerde de taşınmazlarının tamamı umumi hizmetlere rastlayan ki
şilere konut alanında yer tahsis edebilmek amacıyla bu kişilerin hak
sahibi kılındığı, davacıya tamamen eski yerinden yer tahsisinin mümkün
olduğu görüşüne yer verildiği, raporda belirtilen görüşlerin benimsen-
mesi suretiyle dava konusu işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerek-
çesiyle işlemin iptaline karar verilmiş, karar davalı idare tarafından
temyiz edilmiştir.
3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesinde, imar hududu içinde bulunan
binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiple
rinin muvafakatı aranmaksızın birbirleri ile, yol fazlaları ile kamu
kurumlarına veya belediyeye ait bulunan yerlerle birleştirmeye bunları
yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya müstakil, his-
seli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve
re'sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyelerin yetkili oldukları,
belediyelerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sı-
rasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar sahanın düzenleme dola-
yısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında düzenleme ortaklık
payı olarak düşülebileceği bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık
paylarının düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden ön
ceki yüzölçülerinin %35'ini geçemeyeceği hükmü getirilmiştir.
3194 sayılı Kanunun 18.maddesi uyarınca yapılacak Arazi ve Arsa Düzen-
lemesi ile ilgili esaslar hakkında yönetmeliğin 10/a.maddesinde de dü-
zenlemeyle oluşacak imar parsellerinin mümkün mertebe aynı yerdeki ve-
ya yakınındaki eski parsele tahsisinin sağlanacağı kuralına yer veril-
miştir.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının 5000 m2 yüzölç7mlü taşınma-
zının düzenlemeye tabi tutulması sonucu taşınmazın %31'i oranında 1537
m2 lik kısmının düzenleme ortaklık payı olarak alındığı, kalan mikta-
rın 2948 m2.lik kısmının müstakil parsel olarak eski yerinden tahsis
edildiği 348 m2.nin ise farklı yerdeki parsellere hisselendirilmek su-
retiyle verildiği, uyuşmazlığın çözümü için İdare Mahkemesince yaptırı
lan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen raporda, bu tarz düzenleme-
nin taşınmazlarının tamamı umumi hizmetlere ayrılan taşınmaz malikleri
ne konut alanından taşınmaz sağlamaya yönelik olduğu, davacıya kendi
yerinden yer tahsisinin mümkün olduğu, bu durumun ise yönetmelik hükmü
ne uygun bulunmadığı, görüşüne yer verilmesi nedeniyle, mahkemece dü-
zenleme işleminin mevzuata aykırı bulunarak iptal edildiği anlaşılmış-
tır.
Ancak, yukarıda yazılı yönetmelik hükmü mutlak uygulaması gerekli bir
kural içermemekte, mümkün olması halinde düzenleme ile oluşacak imar
parsellerinin aynı yerdeki ve yakınındaki eski parsele tahsisinin sağ-
lanmasını öngörmektedir.
Bu durumda, eski taşınmazının bulunduğu yerde 8 müstakil parsel tahsis
edilen davacıya kalan %10 oranındaki kısmın başka yerlerden tahsisinin
mevzuata aykırı bulunması nedeniyle işlemi iptal eden temyize konu mah
keme kararında hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenler, temyize konu Sakarya İdare Mahkemesi kararının bo-
zulmasına karar verildi. BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA