kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1984 964 1979 1039 29/02/1984
 
ADAYLIK SÜRESİ SONUNDA ADAYLIĞIN KALDIRILIP KALDIRILMAMASI KONUSUNDA
İDARECE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ VE İDARENİN ADAYLIK SÜRESİNİ
UZATMAYA YETKİSİNİN BULUNMADIĞI HK.<
Öğretmen olan davacı, adaylık süresinin sonu olan tarihten geçerli ol-
mak üzere stajyerliğinin kaldırılarak asli öğretmenliğe atanmaması yo-
lundaki işlemin iptalini istemektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54.maddesinde aday olarak atan-
mış olan Devlet Memurunun altı aydan az, iki yıldan çok olmamak üzere
bir adaylık süresi geçireceği adaylık süresi içinde ve sonunda başarı-
sızlık halinde uygulanacak işlemler 56 ve 57.maddelerinde belirtilmiş
ve 58.maddede, asli memurluğa geçme tarihinin adaylık süresinin sonu
olan tarih olduğu hükme bağlanmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden, davacının 1976 yılında Yabancı Diller
Yüksek Okuluna stajyer İngilizce öğretmeni olarak atandığı, bu okulda
görevli iken Bakanlık Müfettişi tarafından yapılan inceleme sonucunda
düzenlenen raporda adı geçenin stajyerliğinin bir yıl daha uzatılarak
orta dereceli bir okulda görevlendirilip denenmesinin önerilmesi üze-
rine 13.6.1977 tarihli onayla stajyerliğinin bir yıl daha devam etme-
sine karar verilerek Motor Teknik Lisesi stajyer öğretmenliğine atan-
dığı ve yine görevine 7.9.1978 de başladığı, bilahare kararname ile
3.10.1979 tarihinden geçerli olmak üzere adı geçenin adaylığının kal-
dırıldığı anlaşılmış bulunmaktadır.
Yukarıda sözü edilen hükümler muvacehesinde iki yıl sonunda elde mev-
cut belgelere göre davacının stajyerliğinin kaldırılıp kaldırılmaması
hususunda bir karar verilmesi gerekirken, adı geçenin stajyerliğinin
bir yıl daha uzatılması, orta dereceli bir kız okulunda görevlendiri-
lerek denenmesi ve adapte olup olmadığının tespit edilmesinin uygun
olacağı kanaatine varıldığından bahisle adaylık süresini bir yıl daha
uzatmaya idarenin yetkisi bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline karar verildi. MS/ZK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA