kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1990 1208 1990 1848 09/05/1990
 
YURT DIŞINDAKİ MÜŞTERİLERE AİT SINAİ MÜLKİYET HAKKININ (MARKA VE PA-
TENT) YURT İÇİNDE TESCİLİ ŞEKLİNDE VERİLEN HİZMETİN İHRACAT İSTİSNASI
KAPSAMINA GİRMEDİĞİ HK.<
Yurtdışındaki müşterilerin sınai mülkiyet hakları, marka ve patentle-
rin tescili ile ilgili faaliyeti nedeniyle ihtirazi kayıtla verilen be
yanname üzerinden 1988 /Kasım dönemi için salınan Katma Değer Vergisi-
nin kaldırılması istemiyle açılan davayı; uyuşmazlığın yurt dışındaki
müşterilere ait sınai mülkiyet haklarının (marka ve patent yurt içinde
tescili şeklinde verilen hizmetin ihracat istisnası kapsamına girip
girmediği ve tahsil edilen Katma Değer Vergisinin iade edilip edilmeye
ceğinden doğduğu, Katma Değer Vergisi Kanununun 11.maddesi ile yurt dı
şındaki müşteriler için yapılan hizmetleri vergiden istisna edileceği-
nin hükme bağlandığı, aynı yasanın 12.maddesinin 2.fıkrası ile de bir
hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan bir hizmet sayılabilme
si için a) Hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,
b) Hizmetten yurt dışında faydalanılması şartlarının öngörüldüğü, olay
da hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapıldığı ihtilafsız olup
hizmetten yurt dışında faydalanılma şartının mevcut olması gerektiği,
yurt dışındaki müşterilere ait marka ve patentlerin yurt içinde yetki-
li makamlara tescili ile bu şirketlere ait sınai mülkiyet hakları ala-
meti farika ve ihtira beratına ilişkin mevzuat gereğince Türkiye'de ko
ruma altına alındığı ve yapılan hizmetten yurt dışında faydalanılma-
yıp, yurt içinde faydalanıldığı gerekçesiyle reddeden İstanbul 3.Vergi
Mahkemesinin 29.12.1989 tarih ve 1989/1533 sayılı kararının; verilen
hizmetten yurt dışındaki firmalarında yararlandığı, Katma Değer Vergi-
si Kanununun 11 ve 12.maddelerindeki düzenlemelerin yurda daha fazla
döviz getirmesini sağlamak için konulduğu, 17 sayılı Katma Değer Vergi
si genel tebliğine uygun olduğu bu haliyle yabancı firmalara yapılan
bu tür hizmetlerden yurt dışında faydalanıldığı cihetle 3065 sayılı
katma değer vergisi kanununun 12.maddesinin 2/b fıkrasıyla öngörülen
koşulun olayda gerçekleştiği dolayısıyla vergi istisnasının uygulanma-
sı gerektiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanmış bu
lunan mahkeme kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun
görülmüş olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar sözü geçen
kararın bozulması sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz isteminin
reddine, kararın onanmasına karar verildi.

ŞT/ES
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA