kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1985 1039 1984 3570 12/04/1985
 
ÖNLERİNE GETİRİLEN ANLAŞMAZLIKLARI ÇÖZÜMLEMEKLE GÖREVLİ MAHKEMELERİN,
YAPACAKLARI ARAŞTIRMA, SORUŞTURMA VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ SONUCU EDİN-
DİKLERİ KANIYA VARIRKEN, YASAYA AYKIRI GÖRDÜKLERİ TAKDİR KOMİSYONU KA-
RARININ İPTALİ İLE YETİNMEYİP, DAHA İLERİ GİDEREK ANLAŞMAZLIĞI ÇÖZÜME
ULAŞTIRMALARI GEREKECEĞİ, VERDİKLERİ BÖYLE BİR KARARIN İDARENİN YERİNE
GEÇEREK KARAR VERME ANLAMINA GELMEYECEĞİ HK.<
Uyuşmazlık; yükümlü adına tarhedilen kusur cezalı veraset ve intikal
vergisini terkin eden Vergi Mahkemesi kararının bozulması isteminden
ibarettir.
Mahkemeler önlerine getirilen anlaşmazlıkları çözümlemekle görevlidir-
ler.
İdari yargıda re'sen araştırma ilkesi esas olduğundan mahkemelerce ba-
kılan davalara ait dosyadaki belgelerin gerçeğe ulaşılmasına yeterli
bulunmaması halinde her türlü incelemeleri kendilerinden yapmaları
2577 sayılı Kanunun 20.maddesi hükmü gereğidir.
Takdir komisyonlarınca tahmin ve takdir olunan matrahlara karşı vergi
daireleri tarafından mahkemelerde açılan davalar idari yargıdaki iptal
ve tam yargı davalarına benzerlik arzetmekle beraber kendine özgü ilke
leri bulunan ve bu dava türlerine benzemiyen tarafları da vardır.
Nitekim 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 31.maddesi 2.fıkra
sındaki, bu kanun ve yukarıdaki fıkra uyarınca Hukuk Usulü Muhakemele-
ri Kanununa atıfta bulunulan haller saklı kalmak üzere, vergi uyuşmaz-
lıklarının çözümünde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinin uygulana
cağına ilişkin hükmünde vergi ihtilaflarının diğer idari dava türlerin
den farklı olduğunu açıkca göstermektedir.
Bu davaların niteliği, maddi değerin saptanması gözönüne alınırsa, ver
gi mahkemelerinin yapacakları araştırma, soruşturma ve bilirkişi ince-
lemesi sonucu edindikleri kanıya varırken Yasaya aykırı gördükleri tak
dir komisyonu kararının iptali ile yetinmeyip daha ileri giderek anlaş
mazlığı çözüme ulaştırmaları gerekir.
Mahkemenin anlaşmazlığı çözmek için verdiği karar ise idarenin yerine
geçerek karar verme anlamına gelmez.
Olayda, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1318 sayılı
Finansman Kanunuyla değişik 10 uncu, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
237.maddeleri uyarınca, Takdir Komisyonunca takdir edilen bedelin ger-
çek rayice uygun olup olmadığının tesbiti için Vergi Mahkemesince bi-
lirkişi tetkikatı yaptırılarak, sonucuna göre karar verilmesi gerekir-
ken, idari mahkemelerin idari eylem ve işlem niteliğinde karar vereme-
yeceklerinden bahisle tarhiyatın tamamen terkininde isabet görülmemiş-
tir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüyle, Vergi Mahkemesi kara-
rının bozulmasına karar verildi.

(DAN-DER, SAYI:60-61)

BŞ/YÖ 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA