kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1987 78 1986 810 21/01/1987
 
634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNUNUN 44.MADDESİNE GÖRE MEVCUT BİNAYA KAT
İLAVESİ VEYA ÇEKME KAT YERİNE TAM KAT YAPILMASI İÇİN KAT MALİKLERİ KU-
RULUNUN OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİNDEN, ÖNCEDEN VERİLEN İN
ŞAAT RUHSATININ BELEDİYECE KAT MALİKLERİ KURULU KARARI OLMADIĞI NEDE-
NİYLE GERİ ALINMASINDA MEVZUATA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK. <
Dava, taşınmaz üzerindeki yapının çekme katının tam kata çevrilmesi
amacıyla verilen inşaat ruhsatının iptali dileğiyle açılmış, İdare Mah
kemesince 634 sayılı kat mülkiyeti kanununun 44.maddesinde, anagayrı-
menkulün üstüne kat ilevesi veya mevcut çekme kat yerine tam kat ya-
pılması için öncelikle kat malikleri kurulunun oybirliğiyle karar ver-
mesi gerektiği kuralının yer aldığı, bu amir hüküm doğrultusunda alın-
mış karar olmaksızın verilen ruhsatın öteki kat maliklerini bağlaması-
nın düşünülemiyeceği, ruhsat verilmeden önce kat malikleri kurulunun
oybirliğiyle alınmış kararının aranmasının yasal zorunluluk olduğu,
ruhsata ilişkin projede binanın 4.katı üzerindeki dairenin önünde yer
alan terasın katılmasıyla çekme katın tam kata çevrilmesinin öngörüldü
ğü gerekçeleriyle dava konusu inşaat ruhsatı iptal edilmiş, karar dava
lı belediye ile davalı idare yanında müdahiller tarafından temyiz edil
miştir.
Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki tem
yize konu İdare Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbi
risi bulunmadığından, bozma istemleri yerinde görülmeyerek anılan mah-
keme kararının onanmasına karar verildi.

RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA