kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 1997 1 1996 308 12/01/1997
 
BİR CİLT FATURASINI KAYBETTİĞİNİ İDAREYE BİLDİREN DAVACININ ORTAĞI BU-
LUNDUĞU KOLLEKTİF ŞİRKETİN İŞLEMLERİNİN YIL İÇİ ALIŞ VE SATIŞLARI YÖ-
NÜNDEN İNCELENMESİ SONUCUNDA KAZANCIN BİR KISMININ BEYAN DIŞI BIRAKIL-
DIĞI GÖRÜŞÜYLE DAVACI ADINA PAYI ORANINDA SALINAN VERGİDE YASAYA AYKI-
RILIK BULUNMADIĞI HK.<
Bir cilt faturasını kaybeden ve bu durumu vergi dairesi müdürlüğüne
bildiren, davacının 1/2 payla ortağı olduğu akaryakıt bayiliği yapan
kollektif şirketin, defter ve belgelerinin tümünü ibraz edememesinin
Vergi Usul Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 4 üncü ben-
dine göre resen takdir nedeni sayıldığı ve yıl içi alış ve satışları
incelenerek kazancının bir kısmının beyan dışı bıraktığı görüşüyle a-
dına 1989 yılı için payı oranında gelir vergisi salınmıştır.
Tarhiyata karşı açılan davayı inceleyen İçel 1.Vergi Mahkemesi
... günlü ve 1992/579 sayılı kararıyla; kollektif şirketin kullanmak
amacıyla bastırdığı bir cilt faturanın incelemeye ibraz edilmemesinin
resen takdir nedeni olduğu, satışı yapılan ürünlerin dönem başı ve dö-
nem sonu stokları, yıl içindeki alışları, fire oranları, zam yapılan
dönemler itibarıyla belirlenen akaryakıt litre fiyatları, peşin fiyat-
lara uygulanan indirimler ve yapılan iskontolar ile yıl içinde ödenen
fiyat farkları dikkate alınmak suretiyle bulunan matrah farkında kanu-
na aykırılık görülmediği gerekçesiyle davayı reddetmiştir.
Yükümlünün temyiz başvurusunu inceleyen Danıştay Dördüncü Dai-
resi 13.1.1994 günlü ve 1994/101 sayılı kararıyla; kaybolan bir cilt
faturanın şirket tarafından kullanıldığı halde içerdiği bedellerin ha-
sılat yazılmadığı yolunda inceleme elemanınca herhangi bir tespit ya-
pılmadan dönem matrahının resen takdir yoluyla tayininin kanuna uygun
bulunmadığı, varsayımdan hareketle resen takdir nedeni bulunduğunun
kabulü ile takdir olunan matrah üzerinden salınan vergiye ilişkin da-
vanın reddedilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle mahkeme kararını
bozmuş, vergi dairesi müdürlüğünün karar düzeltme başvurusunu ise
1995/1469 sayılı kararıyla reddetmiştir.
Bozma kararına uymayan İçel 1.Vergi Mahkemesi 29.6.1995 günlü
ve 1995/491 sayılı kararıyla; kaybolan fatura cildinin ibraz edilmeme-
sinin incelemeye neden olduğu ancak, bu fatura cildi nedeniyle özel
bir matrah farkı saptanmadığı, düzenlenen vergi inceleme raporuyla
şirketin satışını yaptığı ürünlerin dönem başı ve dönem sonu stokları,
yıl içindeki alışları, fire oranları, zam yapılan dönemler itibarıyla
belirlenen akaryakıt litre fiyatları, yapılan indirim ve iskontolar i-
le yıl içinde ödenen fiyat farkları hesaplanmak suretiyle dönem hası-
latının tespit edildiği ve bulunan matrah farkında yasaya aykırılık
görülmediği gerekçesiyle ilk kararında direnmiştir.
Yükümlünün temyiz istemini inceleyen Danıştay Vergi Dava Daire-
leri Genel Kurulu 28.6.1996 günlü ve 1996/276 sayılı kararıyla; temyiz
dilekçesinde ileri sürülen iddiaların, temyize konu mahkeme kararının
bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle istemi
reddetmiştir.
Davacı, bir cilt faturayı kaybettiğini bildirmesinin aleyhine
kullanıldığını, ihtimaller üzerine matrah farkı bulunduğunu ileri sü-
rerek kararın düzeltilmesini istemiştir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54 üncü maddesinde,
Danıştay tarafından verilen yargısal kararlar hakkında, bu maddede ya-
zılı sebeplerle kararın düzeltilmesinin istenebileceği belirtildiğin-
den ve dilekçe sahibinin ileri sürdüğü sebeplerin bunlardan hiçbirine
uymadığı anlaşıldığından, yerinde olmayan istemin reddine, karar ve-
rildi. (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA