kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1985 1188 1984 2210 06/06/1985
 
İDARECE İHALEYE ALINMAMASI YOLUNDAKİ İŞLEMİ DAVA KONUSU ETMEYEN KİŞİ-
NİN, DOĞRUDAN DOĞRUYA MENFAATİNİ ETKİLEMEYEN İHALE İŞLEMİNİ DAVA KONU-
SU EDEMEYECEĞİ HK.<
Davalı idareye ait arsaların kiralanmasına ilişkin olarak yapılan iha-
leye alınmayan davacının, sözkonusu ihalenin iptali istemiyle açtığı
davayı, davacının ihaleye alınmaması yolundaki işlemi dava konusu et-
mesi gerektiği, dava konusu ihale işleminden dolayı doğrudan doğruya
ihlal edilmiş bir menfaati bulunmadığı gerekçesiyle ehliyet yönünden
reddeden İdare Mahkemesi kararının; ihalenin usulsüz olarak yapıldığı,
dolaylı da olsa menfaat ihlali bulunduğu ileri sürülerek temyizen bo-
zulması istenilmektedir.
İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinde yer alan se-
beplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Bozulması istenen karar, usul ve hukuka uygun olup dilekçede ileri sü-
rülen temyiz sebepleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte gö-
rülmediğinden temyiz isteminin reddi ile bozulması istenen kararın
onanmasına karar verildi.

BŞ/MÜ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA