kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1997 2115 1995 2490 16/06/1997
 
FAHRİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞAN YABANCI UYRUKLU HEKİME DÖNER
SERMAYEDEN ÖDEME YAPILAMAYACAĞI HK.<
... Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi ve Rekonstirüktif Ana-
bilim Dalında İhtisas yapan ve fahri araştırma görevlisi olan davacıya
döner sermaye katkı payı verilmemesine ilişkin işlem ile ... tarihleri
arasında ödenmeyen döner sermaye katkı paylarının yasal faizi ile bir-
likte ödenmesi istemiyle açılan davada, 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 2880 sayılı Yasa ile değişik 58/a-4 maddesinin 375 sayılı KHK
ile değişik maddesi uyarınca,fiili çalışması ile döner sermayenin olu-
şumuna katkıda bulunan öğretim elemanları ile 657 sayılı Kanuna tabi
personele bu gelirden pay verilmesi gereğinin kadroya atanma şartına
bağlı olmadığı, o birimde görevli olmak şartının öngörüldüğünden, da-
vacının döner sermayeden yararlandırılması gerektiği gerekçesiyle iş-
lemi iptal eden, ... tarihinde ihtisasa başlayan davacının bu tarihten
sonra 60 gün içinde tam yargı davası açması veya 2577 sayılı Yasanın
11.maddesi uyarınca idareye başvurması gerekirken 23.7.1993 tarihinde
yaptığı başvuru üzerine açılan davanın bu döneme ilişkin döner sermaye
katkı payının ödenmesine ilişkin kısmının süre aşımı yönünden inceleme
olanağı bulunmadığı gerekçesiyle reddeden, davacının ... günlü başvu-
rusundan geriye doğru 60 günlük süre için döner sermaye katkı payının
yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar veren, Ankara 3.İdare Mahke-
mesinin ... günlü ve ... sayılı kararının, davanın süresinde açılma-
dığı, davacının yabancı uyruklu olup ihtisas yapmak üzere kadrosuz,
maaşsız ve sözleşmesi olmadan fahri olarak çalıştığı, döner sermayeden
yararlanamıyacağı öne sürülerek 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uya-
rınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.
Uyuşmazlık, ... Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi ve
Rekonstirüktif Anabilim dalında ihtisas yapan ve fahri araştırma gö-
revlisi olarak çalışan yabancı uyruklu davacıya döner sermaye katkı
payı verilmemesinden doğmuştur.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 58/4.fıkrasında,
her eğitim-öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile il-
gili öğretim elemanlarının katkısıyla toplanan döner sermaye gelirle-
rinin en az yüzde otuzunun o kuruluş veya birimin araç, gereç, araş-
tırma ve diğer ihtiyaçlarına ayrılacağı, kalan kısmının ise üniversite
yönetim kurulunun belirleyeceği oranlar çerçevesinde bağlı bulunduğu
üniversitenin araştırma fonu döner sermayenin bağlı bulunduğu birimde
görevli öğretim elemanları ve aynı birimde görevli 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa tabi personel arasında paylaştırılacağı, öğretim
elemanları ile Üniversitelerarası Kurulca önerilerek Yükseköğretim Ku-
rulunca kabul edilen teknik ve sanatla ilgili birimlerde görevli öğre-
tim elemanlarına döner sermayeden bir yılda ayrılacak payın toplamının
bunların bir yılda alacakları aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme, ö-
denek ve her türlü tazminat toplamının iki katını, diğer öğretim ele-
manları için bir katını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
personel için de % 50 sini geçemiyeceği, şu kadar ki, öğretim üyeleri-
nin mesai saati dışında döner sermayeye yaptıkları katkılardan dolayı
alacakları payın iki kat kıyaslamasında nazara alınmayacağı kuralı yer
almaktadır. Aynı yasanın 34.maddesinde, Yükseköğretim kurumlarında,
sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanlarının,
ilgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunun önerisi ve
üniversite yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine rektör tarafından
atanacağı, bunların, öğretim görevleri bakımından, bu kanunda aylıklı
öğretim elemanları için konulmuş olan hükümlere tabi oldukları, yaban-
cı uyruklu öğretim elemanlarının bu şekilde atanma veya görevlendirme-
lerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bakanlar Kurulu kararı-
nı gerektiren hükümlerine tabi olmadan, Yükseköğretim Kurulunca İçiş-
leri Bakanlığına bildirileceği ve iki ay içinde alınacak olumlu görüş
neticesinde ilgili üniversite ile sözleşmesinin yapılacağı kuralı bu-
lunmaktadır.
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16.maddesinde,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34.maddesine göre sözleşmeli ola-
rak çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ödenecek ücre-
tin Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Yükseköğretim
Kurulunca tespit edileceği kurala bağlanmış; aynı kanununun 16.maddesi
hükmüne göre çıkarılan, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğ-
retim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kara-
rının 4/son maddesinde yabancı uyruklu personele döner sermayeden öde-
me yapılmayacağı hükmü ayrıca yeralmıştır.
Dosyanın incelenmesinden, yabancı uyruklu olan davacının, ...
Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim
dalında fahri araştırma görevlisi olarak ... tarihinde ihtisasa başla-
dığı, 5 yıl yedi ay hastanede asistan doktor olarak görev yaptığı, ...
tarihinde kendisine döner sermaye katkı payının ödenmesi istemiyle da-
valı idareye başvurduğu, ... günlü işlem ile fahri araştırma görevli-
lerine döner sermaye katkı payı ödenmediği gerekçesiyle davacının ta-
lebinin reddedildiği, aynı gün uzmanlık sınavını başaran davacının
plastik cerrahi uzmanlığını hakettiği, kendisine döner sermaye katkı
payı ödenmeyeceğine ilişkin işlemin iptali ile ... tarihleri arasında
ödenmeyen döner sermaye katkı payının yasal faizi ile ödenmesi iste-
miyle açtığı davada, Ankara 3.İdare Mahkemesinin ... günlü ... sayılı
kararıyla dava konusu işlemin iptal edildiği, ... tarihi ve sonraki
uygulama işlemlerinden doğan zararların yasal faizi ile birlikte öden-
mesine, ... tarihleri arasında ödenmeyen döner sermaye katkı payının
süre aşımı nedeniyle reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Yukarıda anılan Bakanlar Kurulu kararı uyarınca sözleşmeli ola-
rak çalışan yabancı uyruklu personele dahi döner sermayeden ödeme ya-
pılmayacağı kuralı karşısında fahri araştırma görevlisi olarak ihtisa-
sını yapan ve yabancı uyruklu olan davacıya döner sermayeden pay ve-
rilmesine olanak bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, Ankara 3.İdare Mahkemesi kararının bozul-
masına karar verildi. (MT/ES)

(DAN-DER; SAYI:95)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA