kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1991 1835 1991 71 25/09/1991
 
YERİNDE YAPILAN KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ SONUCU DÜZENLENEN RAPOR
İLE DOSYADAKİ BELGELER GÖZÖNÜNDE BULUNDURULARAK PROJENİN ONANMASINA
İLİŞKİN KORUMA KURULU KARARI İLE İNŞAAT RUHSATI MAHKEMECE İPTAL EDİL-
MİŞSE DE KENTSEL SİT ALANI İÇERİSİNDE MEVCUT DOKUNUN KORUNMASINI VE
BİTİŞİK NİZAM YAPILAŞMAYI ÖNGÖREN PLAN GÖZARDI EDİLEREK SADECE DAVACI-
YA AİT YAPININ YAN PENCERELERİNİN KAPATILMASI KAYGISI İLE DÜZENLENDİĞİ
SONUCUNA VARILAN BİLİRKİŞİ RAPORUNA DAYANILARAK KARAR VERİLMESİNDE İSA
BET GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Dava, taşınmazla ilgili olarak düzenlenen projenin onaylanmasına iliş-
kin Koruma Kurulu kararı ile anılan karara dayanılarak verilen inşaat
ruhsatının iptali dileğiyle açılmış, İdare Mahkemesince mahallinde yap
tırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen bilirkişi
raporu ile dosyadaki belgelerin birlikte incelenmesinden projenin dava
cıya ait parsel üzerindeki yapının özel niteliklerini bozduğu, ayrıca
Kalkan'daki geleneksel kent dokusuna aykırı anlayışta bir yapılaşma or
taya çıkardığının anlaşıldığı, bu durumda anılan karar ve inşaat ruhsa
tının şehircilik ilkeleri, kamu yararı ve eski eser mevzuatına aykırı
olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemler iptal edilmiş, karar davalı-
lardan Kültür Bakanlığı ile davalı idareler yanında müdahil tarafından
temyiz edilmiştir.
İmar planları, planlanan yörenin bugünkü durumunun, olanaklarının ve
ilerideki gelişmesinin gerçeğe en yakın şekilde saptanabilmesi için
coğrafi veriler, beldenin kullanılışı, donatımı ve mali bilgiler gibi
konularda yapılacak araştırma ve anket çalışmaları sonucu elde edile-
cek bilgiler ışığında çeşitli kentsel işlevler arasında var olan ya da
sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını bulmak, bel-
de halkına iyi yaşama düzenive koşulları sağlamak amacıyla yörenin ken
dine özgü yaşayış biçimi ve karakteri, nüfus, alan ve yapı ilişkileri,
yörenin gerek çevresiyle ve gerekse çeşitli alanları arasında olan bağ
lantıları, halkın sosyal ve kültürel gereksinimleri, güvenlik ve sağlı
ğı ile ilgili konularla sosyal adalet ilkeleride gözönüne alınarak ha-
zırlanmalıdır.
Olayda, Kalkan bucağının kentsel sit alanına ilişkin imar planı ve ya-
pılaşma koşullarının Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu
kararı ile onandığı, onanan bu plana göre Kalkan'ın geleneksel bitişik
nizam dokusunun esas alındığı, bu arada gerek davacının parseli ile ge
rekse müdahilin parselinin kentsel sit alanında kaldığı, müdahilin 53
m2 lik parseli üzerindeki tek katlı depo binasını yıkarak yerine plana
uygun yapı yapmak amacıyla hazırladığı projenin daha önce yüksek kurul
ca onaylanan yapılanma ve plan hükümleri doğrultusunda incelenerek Kül
tür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile onanması üzerine
belediyece inşaat ruhsatı verildiği, alınan bu ruhsat ve onaylı proje-
ye göre yapıya başlandıktan sonra davacının kendi yapısının yan pence-
relerinin kapatıldığından bahisle inşaatın durdurulması istemiyle hem
belediyeye hem de Kültür Bakanlığına yaptığı başvurularının reddi üze-
rine yine yapısının yan pencerelerinin kapandığı iddialarıyla bu dava-
nın açıldığı temyiz dosyasının incelenmesinden anlaşılmaktadır.
Diğer taraftan, İdare Mahkemesince yaptırılan bilirkişi incelemesi so-
nucunda düzenlenen bilirkişi raporunda sadece yeni bir proje hazırlan-
ması gerektiği yolundaki yüzeysel açıklamalar mahkemece kabul edilme-
diğinden aynı bilirkişi kurulundan ek rapor istenmesi yoluna gidildi-
ği, ek raporda ise davacının binasının tescilli eser olma özellikleri-
ne ilişkin açıklamalardan sonra zemin kat bitişik 1.normal katla çekme
yapılmış değişik bir proje önerildiği keza dosyadaki belgelerden açık-
ca anlaşılmaktadır.
Bu durumda, kentsel sit alanı içerisine alınarak mevcut dokunun tahrip
edilmemesi amacıyla hazırlanıp ilgili kurulca onaylanan imar planında
öngörülen bitişik nizam yapılaşma koşulu gözardı edilerek, zemin kat
bitişik 1.normal katta çekme yapılarak oluşturulacak bir yapıyla esa-
sen mevcut silüet ve dokunun bozulacağı ortada iken, sadece davacıya
ait yapının yan pencerelerinin kapatılmaması kaygısı ile düzenlendiği
sonucuna varılan bilirkişi raporuna itibar edilmesinde isabet görülme-
miştir. Zira, davacının maliki olduğu yapının önce yapılmış olmasının,
yan pencerelerinin kapatılması nedeniyle olsa bile imar planının ana
kararlarını bozucu nitelikte yapılaşmaya yer açması düşünülemez.
Açıklanan nedenlerle temyize konu Antalya İdare Mahkemesi kararının bo
zulmasına karar verildi.


BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA