kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1989 1781 1989 2031 24/10/1989
 
2514 SAYILI YASAYA TABİ DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLERİNİN GÖREV YERLERİNE
ATANMALARI SIRASINDA EŞ DURUMUNUN ANCAK EŞLERİN HER İKİSİNİN DE DEVLET
HİZMETİ YÜKÜMLÜSÜ OLMALARI HALİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİ HK.<
Dava, genel Cerrahi dalında uzmanlık eğitimini tamamlayan davacının
zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlamak üzere kura sonucunda Alaca Dev
let Hastanesine atanmasına ilişkin işlemin iptali isteğiyle açılmış-
tır. İdare Mahkemesi kararıyla; 2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin
Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanunun 3/1.maddesinde tabiplerin
pratisyenlikte iki yıl, uzmanlıkta da iki yıl olmak üzere toplam dört
yıl süreyle sağlık Bakanlığının yasalara göre tabip atamakla yükümlü
olduğu kurum ve kuruluşlarda ve diğer bakanlıkların, yüksek öğretim
kurumları ve diğer kuruluşların Sağlık Bakanlığınca uygun görülecek
kadrolarında Devlet hizmeti yapmakla yükümlü oldukları, aynı yasanın
9.maddesinde Devlet hizmeti yükümlüleri için bu yasa hükümleri saklı
kalmak koşuluyla 657 sayılı yasa hükümlerinin uygulanacağının hükme
bağlandığı, Bazı Sağlık Personeline Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Uygulan
ması Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5.maddesinde" kapsama dahil kurum ve
kuruluşlar Devlet hizmeti yükümlülerini kur'a ile atandıkları görevle-
rinden iki yıllık süre içinde ancak önemli afetler ve salgınlar sebe-
biyle ve bir aylık süreyi aşmayacak suretle geçici olarak başka bir
göreve atayabilirler" hükmünün yeraldığı, bu hükümlere göre hekimlerin
pratisyenlik ve uzmanlıkta ayrı ayrı olmak üzere toplam dört yıl zorun
lu hizmet görmelerinin öngörüldüğü, önemli afet ve salgınlar gibi hal-
ler dışında başka yerde görevlendirilemeyecekleri, dava konusu işlemin
tesis tarihinde davacının evli olmadığı ve ilk dava dilekçesinde bu
konuya değinilmediği daha sonraki dilekçeyle eş durumunun ileri sürül-
mesinin ise davanın genişletilmesi anlamını taşımasından dolayı kabul
edilemeyeceği, kaldı ki sözü geçen yasa ve yönetmelikte eş durumuyla
ilgili bir özür halinin öngörülmediği, diğer yandan davacının Cerrah
olarak tam gün hizmet vermesi ve aynı zamanda devam zorunluluğu bulu-
nan bir yüksek lisans proğramını sürdürmesinin olanaklı görülmediği,
bu durumda davacının zorunlu hizmeti nedeniyle kur'a sonucunda Alaca
Devlet Hastanesine atanmasında mevzuata aykırılık görülmediği gerekçe-
siyle dava reddedilmiştir.
Olayda, genel Cerrahi uzmanlık eğitimini tamamlayan davacının durumu-
nun zorunlu hizmet yükümlülüğü yönünden Sağlık Bakanlığına bildirilme-
sinden sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi bünyesinde açılan
"Hastane ve Sağlık Kuruluşlarının Yönetimi" yüksek lisans proğramını
kazandığı, sınav sonucunda kaydolduğu ve Sağlık Bakanlığına başvurarak
bu eğitimini tamamlaması için zorunlu hizmet görevi için İstanbul kura
sına alınmasının sağlanmasını istediği ancak başvurusunun kabul edil-
mediği ve genel kur'aya dahil edilerek sonuçta Çorum ili Alaca ilçesi
Devlet Hastanesine atandığı, davacının 14.1.1988 tarihinde evlendiği
ve eşinin sadece İstanbul'da şubesi bulunan "Generale Bank"ta çalıştı-
ğı dosyadaki belgelerin incelenmesinden anlaşılmaktadır.
Bazı Sağlık Personeline Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Uygulaması Esasla-
rına Dair Yönetmeliğin, zorunlu hizmet yükümlülerinin atama esas ve
usullerini düzenleyen 3.maddesinin (L) fıkrasında "Karı koca durumun
da olan Devlet Hizmeti Yükümlüsü Personel kur'aya tabi olurlar. Ancak
eşlerin kur'a ile belirlenen görev yerlerinden kendi tercihlerine göre
birisinde birleştirilmesi için Sağlık Bakanlığı ile diğer kamu kurumu
ve kuruluşları arasında işbirliği yapılır. Bu işbirliği sonunda görev
yerlerinin birleştirilmesi mümkün olmadığı hallerde yükümlü personel
yönetmeliğinin diğer hükümlerine tabi olurlar." hükmü getirilmiştir.
Buna göre 2514 sayılı yasaya tabi Devlet hizmeti yükümlülerinin görev
yerlerine atanmaları sırasında eş durumunun ancak eşlerin her ikisinin
de Devlet hizmeti yükümlüsü olmaları halinde dikkate alınması gerekti-
ği açıktır.
Davacının eşinin özel bir bankanın İstanbul şubesinde çalışması nede-
niyle eş durumunun gözönüne alınmamasında mevzuata aykırılık olmadığın
dan, temyiz isteğinin reddi ile İdare Mahkemesi kararının bu gerekçe-
nin de eklenmesi suretiyle onanmasına karar verildi.
KARŞI OY:
Davacının yüksek lisans sınavını kazandığı ve durumunu belirten dilek-
çe ile davalı Bakanlığa başvurduğu tartışmasızdır.
Uygulamada tıpta uzmanlık dalları yüksek lisansta daha dar konuları i-
çermekte uzmanlar bu dalda uzmanlıklarını derinleştirmektedirler.
Örneğin bir dahiliye uzmanı, Kardiyoloji ve Gastroenteroloji gibi dal-
larda olgunlaşmak için bu dallarda yüksek ihtisas (yüksek lisans) yap-
mak durumunda kalmaktadır. Yüksek ihtisas, uzmanlığın devamı niteliğin
dedir.
2514 sayılı Kanunun 6.maddesinin 1.bendinde zorunlu hizmet yükümlüsü
doktorların, sınavı kazanmaları halinde hemen uzmanlık çalışmalarına
başlayabilecekleri belirtildikten sonra 3579 sayılı kanunla eklenen
3.bendinde de uzman doktorların açılacak sınavı kazandıkları takdirde
yan dal uzmanlık çalışmalarına derhal başlayabilecekleri belirtilmek
suretiyle maddenin uygulanmasına açıklık getirilmiştir.
Diğer taraftan davacının eşinin İstanbul'da bir özel banka'da çalış-
tığı ve bankanın başka yerde şubesi olmadığı uyuşmazlık konusu değil-
dir.
Gerek Anayasa'da, gerekse 2514 sayılı kanunun 9.maddesi yoluyla olaya
uygulanması gereken 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72.maddesin-
de Aile bütünlüğünün korunmasında sadece devlet hizmetinde çalışan eş-
lerin durumlarının gözönüne alınacağına ilişkin bir hüküm yer almadı-
ğından, atamada eş durumunun gözönüne alınmasında hukuka uyarlık bulun
madığı gibi ikinci uzmanlık çalışmasının gözönüne alınmamasında da ya-
sanın amacına ve hizmet gereklerine uyarlık yoktur.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi ge-
rekirken davanın reddine ilişkin mahkeme kararı hukuka uygun görülme-
diğinden bozularak dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gere-
keceği görüşüyle çoğunluk kararına karşıyım.

(DAN-DER;SAYI:78-79)


(MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA