kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1986 67 1984 2126 16/01/1986
 
SSK'NUN PROJE TASDİK HARCINDAN MUAF OLMASI GEREKTİĞİ HK.<
Uyuşmazlık; Mükellef kurum adına salınan proje tasdik harcına karşı
açılan davayı; "uyuşmazlık konusu harcın yapı ruhsatı almak için dilek
çe ekinde belediyeye verilmesi gereken projenin tasdiki karşılığında
ödenen harç olduğundan tahakkukun harcın ödendiği tarihte yapıldığı,
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 80.maddesinin (c) bendinde pro-
je tasdik işlemlerinin harca tabi tutulduğu, 27.7.1983 tarihinde yürür
lüğe giren 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2868 sayılı kanunla
değişik 24.maddesinin (a) bendinde, kuruma ait taşınır, taşınmaz mal-
lar ile bunlardan elde edilen hak ve gelirlerin her türlü vergi resim
ve harçtan muaf olduğu hükme bağlandığından 2464 sayılı kanuna göre sa
lınan proje tasdik harcından da muaf olması gerektiği gerekçesiyle ka-
bul ederek tahsil edilen harcın iadesine karar veren Vergi Mahkemesi
kararının; bozulması isteminden ibarettir.
Temyiz edilen Vergi Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden
hiç birisinin bulunmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine,
anılan kararın onanmasına karar verildi.

(MS/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA