kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1990 1917 1988 1309 24/10/1990
 
İDARENİN, HUKUKA AYKIRILIĞI İDARİ YARGI MERCİİNCE SAPTANARAK İPTAL EDİ
LEN LOJMAN TAHSİSİYLE İLGİLİ İŞLEM NEDENİYLE İLGİLİNİN BELGELERLE KA-
NITLANAN MADDİ ZARARLARINI ÖDEMESİNİN ANAYASANIN 2, 125 VE 2577 SAYILI
YASANIN 28.MADDESİNİN DOĞAL GEREĞİ OLDUĞU HK.<
Dava, M.K.E. Antalya Pil Fabrikasında görevli olan davacının Kamu Ko-
nutları Yönetmeliği uyarınca kendisine lojman tahsisi yapılmasına iliş
kin isteminin reddi yolundaki işlemin yargı merciince iptali üzerine,
kendisene lojman tahsisi gereken 1.1.1985 tarihi ile davanın açıldığı
21.8.1986 tarihine kadar ödediği aylık kira bedellerinin toplamı olan
800.000 liranın yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi is
tiğiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesi kararı ile, davacıya lojman tahsis edilmemesine iliş-
kin işlemin iptali yolundaki kararın Danıştay Beşinci Dairesince onan-
dığı, idarenin sıra tahsisli konutlar için yaptığı puanlamada yönetme-
liğin yanlış yorumlandığı, dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesin-
den yapılacak puanlamada dördüncü sırada yer alması gereken davacıya
lojman tahsis edilebileceğinin anlaşıldığı, yanlış puanlama yapılarak
davacının lojman dışı bırakılmasının idarenen hatalı tutumundan kaynak
landığı gerekçesiyle davacının lojman dışı kaldığı 1.1.1985 tarihi ile
davanın açıldığı 21.8.1986 tahiri arasında örneği dosyada bulunan kira
sözleşmesi uyarınca ödediği kira bedeli toplamı olan 800.000 liradan
şayet lojmana girseydi ödeyeceği lojman kira bedeli olan 118.000 lira-
nın düşürülmesi ile kalan 681.200 liranın maddi tazminat olarak davalı
idareden alınarak, davanın idareden alınarak, davanın açıldığı tarih-
ten bu karar uyarınca yapılacak ödeme tarihine kadar hesaplanacak ya-
sal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin tazminat
isteminin ise reddine karar verilmiştir.
Davalı idare, davacıya lojman tahsisinin yapılan puanlama sonucu müm-
kün olmadığını, mahkemenin yerindelik denetimi yapamayacağını, kendisi
ne lojlan tahsisi yapılmasına olanak bulunmayan davacıya tazminat öden
meninin hukuka aykırı olduğunu öne sürmekte ve idare mahkemesi kararı-
nın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
İdare Mahkemesince verilen ara kararına davalı idarece verilen cevabi
yazıda; Kamu Konutları Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi üzerine davacı
nın başvuru tarihi itibariyle 8 adet konutun boşaltılarak, sıra tahsis
li konut olarak puanlamaya tabi tutulacağının, yapılan puanlama sonucu
davacının dokuzuncu sırada olduğunun ve bu nedenle kendisine konut tah
sis edilmesinin mümkün olmadığının belirtildiği, bu puanlama listesin-
de ikinci sırada bulunan Orhan Nadir isimli personelin 11.6.1984 tarih
li dilekçesi ile kendisine tahsis edilen lojmanı istemediği, bu tarih-
ten sonra da lojman tahsis talebinde bulunmadığı ve 5.11.1986 tarihin-
de de tekrar konut talebinde bulunmak istemediğini açıkladığı, bu ne-
denle adı geçen şahsın sıralamaya dahil edilmesinde isabet bulunmadığı
gibi bu kişinin puanlama dışı tutulması sonucu sekizinci sıraya yükse-
len davacının lojman dışı kaldığı 1.1.1985 tarihi itibariyle lojmana
girmesinin mümkün olduğu anlaşılmıştır.
Davalı idarenin idari mahkemelerin yerindelik denetimi yapamıyacakları
ve lojman tahsisi konusunda idarenin takdir yetkisi bulunduğu konusun-
daki iddiası kural olarak yerinde görülmekle birlikte, idarenin belir-
tilen konudaki takdir yetkisinin mutlak olmayıp, 2946 sayılı Kamu Ko-
nutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliğine uygun olarak kullanılma
sı gerekeceği doğal bulunduğu gibi, bu konuda tesis edilen işlemlerin
özellikle sebep ve maksat unsurları yönünden yargı denetimine tabi bu-
lundukları da açıktır. İdarenin, hukuka ayrılığı idari yargı merciince
saptanarak iptal edilen lojman tahsisiyle ilgili işlemi nedeniyle ilgi
linin belgelerle kanıtlanan maddi zararlarını ödemesi Anayasanın 2,
125 ve 2577 sayılı Yasanın 28/3.maddesinin doğal gereği olduğundan ida
re mahkemesince bu yolda verilen kararda hukuka aykırılık görülmemiş-
tir.
Açıklanan nedenlerle davalı idarenin temyiz isteğinin reddi ile, Antal
ya İdare Mahkemesinin 29.12.1987 günlü, 948 sayılı kararının bu gerek-
çelerle onanmasına karar verildi.

ŞT/NÇ

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA