kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1996 323 1994 6123 12/02/1996
 
ÖSYS'YE YERİNE BAŞKASINI SOKARAK KAYIT YAPTIRDIĞI BELİRLENDİĞİ İÇİN
KAYDI SİLİNEN DAVACININ EVRAKLARI ÜZERİNDE MAHKEMECE YAPTIRILAN BİLİR-
KİŞİ İNCELEMESİNDE AKSİ GÖRÜŞ BELİRTİLDĞİNDEN, FARKLI İKİ BİLİRKİŞİ
RAPORUNDAN BİRİNE İTİBAR EDEREK KARAR VERİLMESİNDE HUKUKA UYARLIK BU-
LUNMADIĞI, MAHKEMECE ADLİ TIP KURUMUNDA YENİDEN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ
YAPTIRILARAK KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK.<
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olan davacının, 1990
yılında yapılan Öğrenci Yerleştirme Sınavına (ÖYS) yerine başkasını
soktuğunun İzmir Bölge Kriminal Polis Labaratuvarı Ekspertiz raporu
ile belirlenmesi nedeniyle kaydının silinmesine ilişkin ... günlü Fa-
külte Yönetim Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada; 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanun ile değişik 10. mad-
desinde Yükseköğretim Kurumlarına Öğrenci alınması amacıyla sınavlar
yapmak, değerlendirmek ve adayların bu kurumlara yerleştirilmesini
sağlamak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) verildiği,
6.1.1982 günlü 17566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gi-
ren "ÖSYM Kuruluş, İşleyiş ve Kurallarının, her yıl hazırlanacak sınav
kılavuzları ile sınav uygulamanın ve yönetim yönergelerinde belirlene-
ceği, adayların belirlenmiş olan kurallara uymakla yükümlü oldukları;
bu gereği yerine getirmeyen adayların sınava ilişkin işlemlerinin ge-
çersiz sayılacağı ve sınavlarının iptal edileceği kuralı bulunduğu,
dava konusu olayın niteliği ve davacının iddaları doğrultusunda ÖYS
sınavına davacının yerine başkasının girip girmediği hususunda mahke-
melerince davacının ÖYS cevap kağıdı üzerinde bilirkişi incelemesi
yaptırılmasına karar verildiği Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi uygulamalı Sanatlar Bölümü Grafik Anasanat Dalı Öğretim Üye-
lerinden oluşan üç kişilik bilirkişi kurulunca ... tarihinde naip üye
nazaretinde davacının el yazısı örnekleri alınarak ÖYS cevap kağıdı ü-
zerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan raporda" 1990
ÖYS cevap kağıdındaki ... ismi ile yazılan yazılar ve imzanın huzurda
aynı kişiye yazdırılan yazı ve imzalarıda aynı yapıda olduğu, dolayı-
sıyla 1990-ÖYS cevap kağıdındaki yazılarla imzanın ...'ın eli mahsulü
olduğu kesin kanaatinin belirtildiği, davalı idarenin bilirkişi rapo-
runa yapmış olduğu itiraz neticesinde ... Bölge Kriminal Polis Labara-
tuvarı raporunun dayanağı olan 4.2.1991 tarihinde davacı ...'tan alı-
nan iki adet özel bilgi formunun getirtilerek ÖYS cevap kağıdı üzerin-
de yeniden bir bilirkişi inclemesi yaptırılmasına karar verildiği ve
... Bölge Kriminal Polis Labaratuvarı Müdürlüğü Kriminalistik Grafolo-
ji ve Sahtecilik uzmanlarından oluşan üç kişilik bilirkişi kurulunca,
1990 ÖYS cevap kağıdı, İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarında da-
vacı ...'tan alınan ... tarihli iki adet özel bilgi formu ve ilk bi-
lirkişi incelemesi sırasında davacı ...'ın huzurda alınan imza ve yazı
örneklerinin karşılaştırmak suretiyle hazırlanan ... tarihli bilirkişi
raporunda yukarıda anılan belgelerin stero mikroskopta ve optik cihaz-
lar altında esaslı ve detaylı olarak yapılan tetkik, inceleme ve ana-
lizleri sonunda ... adına düzenlenmiş 88513293 ÖSYM numaralı 1990-ÖYS
cevap kağıdının 1. satırındaki kurşun kalemle yazılmış yazıların, ra-
kamların ve bir adet imzanın ... eli mahsulü olmadıgının belirtildiği,
bilirkişi raporuna karşı davacının ileri sürdüğü itirazların bilirkişi
raporunu kusurlandıracak nitelikte görülmediği. dosyadaki belge ve
bilgilerle birlikte değerlendirilerek davacının 1990-ÖYS na kendi ye-
rine başkasını soktuğu kanısına varıldığı, İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesine kayıt yaptırmış olan davacının 1990 ÖYS'na kendi yerine
başkasını sokması nedeniyle kaydının silinmesine ilişkin dava konusu
kararda mevzuata ve hukuka aykırılık görülmediği, davacının, gerekçe-
siyle davayı reddeden ... 6. İdare Mahkemesinin 27.4.1994 gün ve sayı-
lı kararının; üçüncü bir bilirkişi incelemesinin yapılması gerektiği
öne sürülerek, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesi
uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.
Davacının 1990 ÖYS'na kendi yerine bir başkasını sokup sokmadı-
ğı hususunun tesbiti amacıyla 19.11.1992 tarihinde naip üye nezaretin-
de alınan davacının el yazısı örnekleri ile 1990 ÖYS cevap kağıdının,
Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, uygulamalı Sanat-
lar Bölümü, Grafik Anasanat Dalı Öğretim Üyelerinden oluşan üç kişilik
bilirkişi heyetinin 23.11.1992 tarihinde düzenlemiş oldukları raporda
1990 ÖYS cevap kağıdındaki yazılarla imzanın ...'ın eli mahsulü olduğu
kesin kanatine varıldığı, davalı idarenin itirazları üzerine yaptırı-
lan ikinci bilirkişi incelemesinde; bu defa İzmir Bölge Kriminal Polis
Labaratuvarı ekspertiz raporuna dayanak teşkil eden ... tarihli özel
bilgi formlarının getirtilerek, davacıya ait 1990 ÖYS cevap kağıdı,
naip üye nezaretinde alınan el yazısı örnekleri ve ... tarihli özel
bilgi formlarının karşılaştırılması sonucu İstanbul Bölge Kriminal Po-
lis Labaratuvarı Müdürlüğü Kriminalistik Grafoloji ve Sahtecilik uz-
manlarından oluşan bilirkişi heyetinin ... tarihli raporlarında da
1990 ÖYS cevap kağıdının 1. satırındaki kurşun kalemle yazılmış yazı-
ların ve bir adet imzanın ... eli mahsulu olmadığı belirtilmiştir.
Bu durumda farlı iki görüş ihtifa eden bilirkişi raporlarının
mevcudiyeti durumunda yeni bir bilirkişi inclemesi yapılması gerekir-
ken, esas hakkında karar verilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle ..... 6. İdare Mahkemesi kararının bo-
zulmasına İdare Mahkemesince Adli Tıp Kurumu vasıtasiyle yeniden bi-
lirkişi incelemesi yaptırılmak ve alınacak rapora göre karar verilmek
üzere dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine karar verildi. (MT/ES)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA