kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BİRİNCİ DAİRE 1994 57 1994 46 04/04/1994
 
1-) 399 SAYILI KHK'NİN GEÇİCİ 9.MADDESİ KAPSAMINA GİREN TEŞEBBÜS VE
BAĞLI ORTAKLIKLARIN YÖNETİCİ PERSONELİ İÇİN 6245 SAYILI YASANIN UYGULA
NAMAYACAĞI,
2-) SERMAYELERİ BİRDEN FAZLA KURULUŞA AİT TOPLAM KAMU PAYI ORANI %50'
DEN FAZLA OLAN İŞTİRAK STATÜSÜNDEKİ ŞİRKETLER PERSONELİ İÇİN DE ANILAN
YASANIN UYGULANAMAYACAĞI HK.(*)<
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9.maddesinde belirtilen
personel ile sermayelerindeki birden çok kuruluşa ait kamu payı oranı
%50'den fazla olan iştirak statüsündeki şirketler personelinin 6245
sayılı Harcırah Kanunu kapsamına girip girmediği konularında düşülen
duraksama ile ilgili olarak istişari düşünce istenilmesi üzerine;
Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile iştiraklerinin ku
ruluş ve faaliyetlerini 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, bunların
personelinin hak ve yükümlülükleri ile özlük haklarını 399 sayılı Ka-
nun Hükmünde Kararname düzenlemiş bulunmaktadır.
Teşebbüs, bağlı ortaklık ve iştiraklerin personeli hakkında uygulana-
cak ücret ve harcıraha ilişkin hükümler 399 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarnamede yer almakta olup, bu konuda herhangi bir durksama mevcut de-
ğildir. Ancak, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9.madde-
si, bu hükümlere bir istisna hükmünü içermektedir. Geçici 9.madde
"özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş olup yönetim kademelerinde iş ka
nunu çerçevesinde personel çalıştıran ve Kanun Hükmünde Kararnameye ek
li 1 sayılı cetvelde yer almayan teşebbüs ve bağlı ortaklık personeli
hakkında yeni düzenleme yapılıncaya kadar 233 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin yürürlüğe girdiği tarihden önce tabi oldukları iş Kanunu hü
kümlerinin uygulanacağını" hüküm altına almıştır.
Bu durumda, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin yürürlüğe girdiği
tarihten önce özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş olan, yönetim kade-
melerinde İş Kanunları çerçevesinde personel çalıştıran ve Kanun Hük-
münde Kararnameye ekli 1 sayılı cetvelde yer almayan teşebbüs ve bağlı
ortaklık personeli hakkında bu Kanun Hükmünde Kararname yerine İş Kanu
nu ve dolayısıyla toplu sözleşme hükümleri uygulanacaktır.
Ancak, 408 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmün-
de Kararname'ye eklenen Ek Madde 1 ve 9.4.1990 ve 418 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 40.maddesi hükümleriyle 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin söz konusu geçici 9.maddesine bir istisna getirilmiştir.
Bu hükümler ile geçici 9.maddede gösterilen teşebbüs ve bağlı ortaklık
ların genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, müdür, grup
başkanı, müdür ve başkan yardımcısı, şef, memur ve yönetim kurulu üye-
lerinin ücretlerinin düzenlenmesi Yüksek Planlama Kuruluna bırakılmış-
tır. Bu durumda, geçici 9.madde kapsamında bulunan teşebbüs ve bağlı
ortaklıkların sayılan yönetici ve personeli, ücretlerinin belirlenmesi
yönünden, İş Kanunu ve toplu sözleşme kapsamından çıkarılmış, 399 sayı
lı Kanun Hükmünde Kararnamenin genel hükümlerine tabi tutulmuşlardır.
Bu hükümlerin incelenmesinden de görüldüğü üzere, sayılan yönetici ve
personel yalnızca ücretlerinin belirlenmesi yönünden Yüksek Planlama
Kurulu'nun kararına bağlanmış, harcırahları açısından toplu sözleşme
hükümlerinden ayrık tutulmamıştır. Kanun koyucu, ücretlerin yanında,
harcırah ödemesinde de toplu sözleşme hükümlerinden ayrılmayı amaçla-
saydı 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34.maddesine yaptığı atıf
yanında, harcırahı düzenleyen 31.maddesine de yollamada bulunur veya
bunu açıkça belirtirdi.
Diğer taraftan, duraksama konusu olan sermayeleri birden fazla kurulu-
şa ait ve toplam kamu payı oranı %50'den fazla olan iştirak statüsünde
ki şirketler, özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş ve özel bir düzenle
me ile sermayelerinin yarıdan fazlası kamuya geçmiş şirketlerdir. Bu
şirketlerin sermayelerinin yarıdan fazlasının kamuya geçmesi durumu,
açık bir düzenleme olmadıkça, personelinin başlangıçtan bu yana gelen
statülerinde bir değişikliğe neden olamaz. Bu sebeple, bu iştirakler
personeli hakkında da harcırah yönünden toplu sözleşme hükümlerinin
uygulanması gerekmektedir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9.maddesi kapsamına
giren teşebbüs ve bağlı ortaklıkların yönetici personeli hakkında 6245
sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinin uygulanamayacağı,
2-) Yukarıda nitelikleri belirtilen sermayeleri birden fazla kuruluşa
ait toplam kamu payı oranı %50'den fazla olan iştirak statüsündeki şir
ketler personeli hakkında da 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinin
tatbik edilemeyeceği,
Görüşüne varılmakla dosyanın Danıştay Başkanlığına sunulmasına karar
verildi.BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA