kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1992 15 1990 2937 07/01/1992
 
PEŞİN OLARAK TAHSİL EDİLEN KİRA BEDELİNİN, VERGİ USUL KANUNUNUN 287.
MADDESİ KAPSAMINDA ERTESİ YILA İLİŞKİN OLAN KISMININ PASİFLEŞTİRİLMEK
SURETİYLE DEĞERLENDİRİLEBİLECEĞİ HK.<
Davacı kurumun 1988 takvim yılında tahsil ettiği gelecek yılı ait kira
gelirini beyan etmediği nedeniyle hesaplarının incelenmesi sonucunda
saptanan matrah farkı üzerinden Davacı adına ikmalen salınan kurumlar
ve geçici vergi ile kesilen kaçakçılık ve kusur cezasına karşı açılan
davayı; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70.maddesinde, metinde ya-
zılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak
ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesin
den elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olarak tanımlandı-
ğı, 2.fıkrasında ise metinde yazılı mal ve hakların ticari veya zirai
işletmeye dahil bulunmaları halinde bunların iratlarının ticari veya
zirai kazancın tesbitine müteallık hükümlere göre hesaplanacağının hük
me bağlandığı, bu hükme göre gayrimenkulün ticari bir işletmenin bi-
lançosuna dahil olmasının elde edilen gelir unsurunun gayrimenkul ser-
maye iradı vasfına değiştiremeyeceği, gelir unsurunun yine gayrimenkul
sermaye iradı olduğu, sadece elde eden yönünden ticari kazanç unsuru
sayılacağı ve safi tutarının ticari kazançla ilgili esaslara göre tes-
bit edilmesi gerektiği, öte yandan Gelir Vergisi Kanununun 72.maddesi-
nin 4.fıkrasında, gelecek yıllara ait olup peşin tahsil olunan kirala-
rın ilgili bulundukları yılların hasılatı sayılacağının hükme bağlan-
dığı, gelecek yıllar için tahsil edilen kiraların ilgili bulundukları
yılların beyannamelerinde gelir olarak beyan edileceği, sonraki yıla
isabet eden kazancın cari yılda beyan edilmesi gerekmediğinden 1988
yılı Temmuz ayından itibaren bir tam yıla isabet eden irat tutarının
tamamının beyan edileceğinden bahisle sonraki altı aylık dönemin tar-
hiyata esas alınmasında isabet görülmediği gerekçesiyle kabul ederek
tarhiyatı tamamen terkin eden Vergi Mahkemesi kararının bozulması is-
temidir.
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1.maddesinin son fıkrasında,
kurum kazancının, gelir vergisi mevzuuna giren gelir unsurlarından
terekküp edeceği, 13.maddesinde, Kurumlar Vergisinin birinci maddede
yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi ku-
rum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tesbitinde
Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerin uygulana-
cağı, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37.maddesinde, her türlü ti-
cari ve sinai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu,
38.maddesinde, bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki öz
sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki
müsbet fark olduğu, işletmeye ilave olunan değerlerin bu farktan in-
dirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olunacağı,
ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında Vergi Usul Ka-
nununun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41.maddeleri
hükümlerine uyulacağı hükme bağlandığından Gelir Vergisi Kanununun
gayrimenkul sermaye iratlarında gayrisafi hasılat tesbitine ilişkin
72.maddesinin uygulanması mümkün değildir.
Ancakk, bilanço esasında ticari kazancın tesbitine ilişkin 193 sayı-
lı Gelir Vergisi Kanununun 38.maddesinin son fıkrasında Vergi Usul
Kanununun değerlemeye ilişkin hükümlerine uyulacağı hükme bağlanmış
olup, Vergi Usul Kanununun pasif geçici hesap kıymetleri başlıklı 287.
maddesinde, gelecek hesap dönemlerine ait peşin olarak tahsil olunan
hasılatın mukayyet değerleri üzerinden pasifleştirmek suretiyle değer-
leneceği öngörüldüğünden ve davacı şirketin, 1988 yılında peşin olarak
tahsil ettiği 12 aylık kira bedelinin 1989 yılına ilişkin olan 6 aylık
kısmını pasifleştirmek suretiyle değerlendirmesinde hukuka aykırılık
görülmemiştir.
Belirtilen nedenlerle sonucu itibariyle yerinde görülen Antalya Vergi
Mahkemesinin 24.5.1990 gün ve 1990/211 sayılı kararının onanmasına ka-
rar verildi. CP/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA